.
Program wyborczy 2024-2028

Mój program na kadencję 2024-2028 opiera się z jednej strony na efektach realizacji mojego programu wyborczego w kadencji 2020-2024, z drugiej zaś strony na przyjętym w roku 2023 kluczowym dokumencie, jakim jest Strategia Uniwersytetu Warszawskiego na lata 2023-2032 (https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2023/07/m.2023.245.u.299.pdf). Wizję rozwoju UW zawartą w tym dokumencie przyjęła również Rada Uczelni oraz Senat Uniwersytetu Warszawskiego. Określa on strategiczne kierunki rozwoju i sposób funkcjonowania Uczelni w nadchodzących latach. W moim przekonaniu partycypacyjny model procesu stworzenia Strategii odzwierciedla wspólnotowe myślenie o przyszłości naszej Uczelni. W proces tworzenia Strategii zaangażowane były pracowniczki, pracownicy, doktorantki, doktoranci, studentki i studenci całego Uniwersytetu, którzy aktywnie uczestniczyli w dyskusjach dotyczących wizji rozwoju UW, zgłaszając swoje cenne uwagi i postulaty. Pracy nad Strategią poświęciliśmy dziesiątki twórczych spotkań w poszczególnych jednostkach UW, wiele seminariów oraz posiedzeń wyjazdowych. W efekcie zaangażowania Społeczności Akademickiej, cennych uwag i postulatów zgłaszanych przez jej Członków oraz Członków Rady Uczelni i Senatorów UW, po wielomiesięcznych pracach powstał dokument, będący wyrazem marzeń o naszym wspólnym Uniwersytecie i dążeń do urzeczywistnienia wizji jego funkcjonowania w nadchodzącej dekadzie. Strategia jest także wyrazem wzajemnego szacunku i dążenia do współpracy Społeczności Uniwersytetu Warszawskiego. W Strategii przedstawiona została wielowymiarowość celów, uwzględniająca ponadczasowe procesy wobec nowych wyzwań współczesnej i nowoczesnej Uczelni.

Działania, cele i wyzwania, jakie zamierzam zrealizować w nadchodzącej perspektywie, obejmują szereg ambitnych założeń, które mają na celu wszechstronne i nowoczesne kształcenie, doskonałość badawczą, poprawę warunków materialnych życia, pracy i studiów, a także zbudowanie trwałej wartości i spójności wewnątrz naszej Społeczności Akademickiej, tworzące aktywne środowisko dla całej Wspólnoty. Moje główne kierunki działania to: doskonałość badawcza, wszechstronne kształcenie, poprawa warunków materialnych życia, pracy i studiów, odpowiedzialne zarządzanie, zwiększenie finansowania, rozwój infrastruktury, przyjazne środowisko pracy oraz odpowiedzialność klimatyczna.

Realizacja założonych celów wymaga zaangażowania całej Społeczności Akademickiej oraz naszej otwartości na zmiany i innowacje. Niektóre z zadań już teraz znajdują swoje odzwierciedlenie w codziennych działaniach, podczas gdy inne wymagają długofalowej wizji, planowania i realizacji. Niezależnie od tego, jak wiele już zostało zrobione, czuję się zobowiązany do konsekwentnego dążenia do dalszej realizacji wyznaczonych celów, mając na uwadze najwyższe dobro naszej Społeczności Akademickiej. W realizacji celów i planów ukierunkowanych na rozwój Uniwersytetu uwzględnione zostaną istotne konteksty wynikające ze współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych.

1.1. Doskonalenie warunków do poprawy osiągnięć naukowych, wsparcie w podejmowaniu nowych wyzwań badawczych

 • Intensyfikacja pozyskiwania środków finansowych i tworzenia warunków techniczno-organizacyjnych wspierających badania prowadzone w ramach krajowych i zagranicznych projektów badawczych zarówno w odniesieniu do pracowniczek i pracowników badawczych, jak idoktorantek i doktorantów UW.
 • Wspieranie współpracy naukowej w ramach sojuszy międzynarodowych oraz wspieranie tworzenia międzynarodowych zespołów badawczych afiliowanych na UW. Intensyfikacja współpracy naukowej w ramach sojuszu 4EU+.
 • Wzmacnianie inkluzywnego modelu wspierania badań naukowych na UW m.in. poprzez dalszą rozbudowę systemu grantów wewnętrznych. Kontynuacja realizacji rozwoju badań według modelu opartego na programie IDUB – Nowe Idee, w ramach którego sfinansowano do tej pory 199 nowatorskich projektów badawczych.
 • Wspomaganie rozwoju badań w zakresie medycyny i badań okołomedycznych, budowanie silnego profilu badawczego Wydziału Medycznego UW.
 • Budowanie Centrów Doskonałości Naukowej w oparciu o projekty realizowane w ramach programu IDUB.
 • Tworzenie międzynarodowych konsorcjów badawczych. Zacieśnianie współpracy z wiodącymi ośrodkami badawczymi i naukowymi na świecie, prezentacja wyników badań pracowniczek, pracowników, doktorantek i doktorantów UW na wspólnie organizowanych sympozjach, konferencjach, seminariach i wystawach. Tworzenie grup badawczych wspólnie z uznanymi międzynarodowymi instytucjami naukowymi i biznesowymi.

 

1.2. Umacnianie wspólnoty działań na rzecz rozwoju badań przynoszących korzyści i wartości społeczeństwu i gospodarce

 • Zwiększenie współpracy z otoczeniem zewnętrznym w zakresie komercjalizacji wyników badań i innych przedsięwzięć wpływających na otoczenie społeczne i gospodarcze.
 • Trwałe podnoszenie pozycji UW w rankingach instytucjonalnych i dyscyplinowych poprzez uwzględnienie powszechnie uznanych międzynarodowych wskaźników bibliometrycznych w algorytmie podziału środków na badania.
 • Dalszy wzrost umiędzynarodowienia badań prowadzonych na UW m.in. poprzez kontynuowanie organizowania otwartych międzynarodowych konkursów na stanowiska badawcze i badawczo-dydaktyczne, a także długo- i krótkoterminowe wizyty oraz staże badawcze, wspieranie organizowania na UW międzynarodowych warsztatów i konferencji.

 

1.3. Usprawnienie procesów wspierających badania naukowe

 • Zarządzanie badaniami na UW wspomagane przez wdrożenie rozwiązań informatycznych pozwalających na monitorowanie procesu realizacji projektów badawczych. Rozbudowa Platformy Zarządzania Wiedzą, rozwój zintegrowanych uczelnianych repozytoriów: repozytorium danych badawczych i repozytorium prac naukowych w BUW.
 • Modernizacja systemu informacyjno-bibliotecznego UW w celu pełnego wykorzystania potencjału BUW i bibliotek wydziałowych.
 • Szerokie udostępnianie nowoczesnych narzędzi badawczych opartych o rozwiązania informatyczne i zastosowania AI – sztucznej inteligencji.
 • Wspieranie czasopism wydawanych na UW w celu zwiększenia ich widoczności i wpływu – budowa platformy dla czasopism w WUW.
 • Uruchomienie „szybkiej” uproszczonej ścieżki wydawniczej w ramach WUW.
 • Rozwój doradztwa w zakresie przygotowywania wniosków grantowych kierowanych do instytucji zewnętrznych.
 • Wzmocnienie pomocy administracyjnej i organizacyjnej w realizacji projektów, w szczególności w przypadku małych jednostek, projektów multidyscyplinarnych i wielkoskalowych.

2.1. Kształtowanie talentów i postaw jako imperatyw zmieniającego się świata

 • Utrzymanie na wysokim poziomie i unowocześnienie programów, a także sposobów prowadzenia wykładów, ćwiczeń i seminariów oraz innych form nauczania w oparciu o najnowocześniejsze osiągnięcia badawcze i najlepsze edukacyjne wzorce światowe.
 • Rozwój oferty zajęć ukierunkowanych na kształcenie uniwersalnych kompetencji studentek i studentów, doktorantek i doktorantów w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich oraz zajęć do wyboru realizowanych w ramach programów studiów (m.in. psychoedukacja, kompetencje społeczne, kompetencje w zakresie komunikacji w wielokulturowym środowisku, kompetencje poznawcze, cyfrowe, zawodowe).
 • Rozwój oferty zajęć realizowanych w relacji z otoczeniem zajęć projektowych, tj. Studenci dla Otoczenia, zajęć terenowych, szkół letnich, zajęć realizowanych z udziałem praktyków i pracodawców, aplikacyjnych prac dyplomowych, umożliwienie udziału w debatach, rozmowach.
 • Rozwój krótkich form kształcenia i ich certyfikacji – mikropoświadczeń oraz edukacji modułowej, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Rozwój kompetencji badawczych studentek i studentów poprzez ułatwienie im kontaktu z kadrą badawczą oraz zwiększenie możliwości udziału w realizacji projektów badawczych.
 • Nawiązywanie nowych relacji oraz rozwój współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym rozwój instytucjonalnych ram partnerstwa w obszarze kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów jak: tworzenie i ewaluacja programów studiów, proces dyplomowania, włączanie praktyków w proces dydaktyczny, tutoring i mentoring, programy konkursowe dla studentek, studentów, doktorantek i doktorantów, patronat.
 • Wsparcie studentek, studentów, doktorantek i doktorantów w pozyskiwaniu praktyk i staży krótko- i długoterminowych, jako rezultat zawieranych umów partnerskich z instytucjami i podmiotami, działającymi na rynku krajowym i zagranicznym i realizacji wspólnych programów badawczo-rozwojowych.

 

2.2. Nowoczesne kształcenie – w stronę dialogu i partycypacji, innowacje cyfrowe w edukacji

 • Rozwój systemowych mechanizmów zapewniania jakości kształcenia z wykorzystaniem nowych rozwiązań informatyczno-komunikacyjnych, np. przeglądarki SAD, ukierunkowanych na wsparcie w podejmowaniu decyzji w oparciu o dane.
 • Kontynuacja działań w zakresie budowania platform współpracy i wymiany doświadczeń między uczestnikami procesu dydaktycznego, programy doskonalenia kompetencji osób zarządzających dydaktyką (AZDA), programy rozwoju kompetencji dydaktycznych, tj. Młodzi Dydaktycy, programy rozwoju kompetencji kadry administracyjnej, np. platforma współpracy dziekanatów, zwiększenie udziału studentów i studentek oraz doktorantów i doktorantek w zakresie ewaluacyjnych badań edukacyjnych pod kierunkiem jednostek UW, zajmujących się tym obszarem.
 • Rozwój metodyki kształcenia oraz wykorzystanie nowych narzędzi opartych na sztucznej inteligencji (AI), w tym m.in. personalizacja procesu uczenia się poprzez indywidualizację pomocy dydaktycznych.
 • Rozwój kompetencji studentek, studentów, doktorantek, doktorantów, pracowniczek i pracowników uczelni w zakresie umiejętnego i odpowiedzialnego wykorzystania narzędzi AI w edukacji (m.in. budowaniu świadomości, odpowiednich postaw etycznych, krytycznego i samodzielnego myślenia).
 • Rozwój metod problemowych i poszukujących, metod „experienced-based learning”, ukierunkowanych na kształcenie kompetencji praktycznych i zawodowych studentek, studentów, doktorantek, doktorantów, pracowniczek oraz pracowników uczelni z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych w edukacji.
 • Kontynuacja rozbudowy i dostosowania funkcjonalności narzędzi wspierających zarządzanie i obsługę dydaktyki poprzez wzmocnienie infrastruktury informatycznej w tym zakresie, w tym integrowanie systemów informatycznych, rozwój platformy zarządzania wiedzą UW w kontekście koncentracji danych istotnych dla działań dydaktycznych (np. danych na potrzeby zmian w programach kształcenia pod kątem aktualizacji treści obejmujących najnowsze wyniki badań naukowych w danej dziedzinie).

 

2.3. Kształtowanie nowoczesnych relacji akademickich: od relacji mistrz – uczeń do akademickiej wspólnoty wartości

 • Rozwój elastycznych i zindywidualizowanych ścieżek kształcenia studentek, studentów, doktorantek i doktorantów, opartych na modelach aktywnego uczestniczenia osób kształcących się i ich zaangażowania w proces dydaktyczny, budowanie znaczenia świadomego kształtowania rozwoju zawodowego i osobistego oraz uczenia się przez całe życie.
 • Rozwój metod i technik dydaktycznych oraz sposobów organizacji kształcenia uwzględniających specjalne potrzeby studentek, studentów, doktorantek i doktorantów oraz innych grup społeczności akademickiej, w tym osób z niepełnosprawnościami. Kształtowanie inkluzywnego środowiska akademickiego, w tym rozwój infrastruktury uniwersyteckiej dla osób studenckich, doktoranckich oraz pracowniczych.
 • Realizacja projektów w zakresie rozwoju nauk medycznych i okołomedycznych na Uniwersytecie, z uwzględnieniem idei jedności nauki i nauczania, we współpracy różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu oraz partnerów zewnętrznych, w tym podmiotów medycznych.
 • Realizacja programów wsparcia poszczególnych grup społeczności akademickiej, wspierających kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz rozwój osobisty ukierunkowany na przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, zapobieganie występowania chorób oraz rozwój społecznych grup wsparcia koleżeńskiego, np. uruchomiony niedawno projekt UCW i CPP „Neuroróżnorodna przestrzeń na UW”, czy program „Dobrostan na Dobrej”.

 

2.4. Poszukując i inspirując – międzynarodowa wymiana edukacyjna

 • Kontynuacja współpracy w ramach 4 EU+ dotyczącej realizacji studiów podwójnego dyplomu, studiów wspólnych oraz wspólnych działań na rzecz rozwoju European Degree Label.
 • Rozwój procedur uznawania efektów uczenia się oraz kwalifikacji osób uczących się pochodzących z innych kontekstów kulturowych oraz wsparcie studentek, studentów, doktorantek, doktorantów, pracowniczek i pracowników z zagranicy w studiowaniu oraz pracy na Uniwersytecie.
 • Rozwój oferty programów studiów w języku angielskim oraz poszerzenie oferty zajęć prowadzonych w językach obcych.

 

2.5. Wsparcie Absolwentów UW na rynku pracy

 • Tworzenie programów promujących i wspierających aktywność zawodową absolwentów UW na rynku pracy krajowym i zagranicznym.
 • Zawieranie umów z instytucjami oraz podmiotami krajowymi i zagranicznymi w celu realizacji programów pierwszej pracy Absolwentów UW.
 • Efektywniejsze wykorzystanie możliwości licznej wspólnoty Absolwentów UW, zarówno w zakresie wspomagania studentek, studentów, doktorantek i doktorantów w pozyskiwaniu praktyk, staży oraz dalszej aktywności zawodowej, jak i materialnego wsparcia.
 • Kontynuacja intensywnych działań na rzecz poprawy sytuacji materialnej członków całej Społeczności Akademickiej UW w zakresie podwyższenia płac, a także stypendiów socjalnych i pozostałych dla studentek, studentów, doktorantek i doktorantów oraz środków na granty badawcze.
 • Dalsze pozyskiwanie dodatkowych pozaalgorytmicznych środków finansowych pochodzących zarówno z budżetu państwa, jak i instytucji krajowych i zagranicznych: państwowych, samorządowych i prywatnych na rzecz zwiększenia finansowania potrzeb materialnych naszej Społeczności.
 • Dalsze przyznawanie okazjonalnych bonusów finansowych dla wszystkich pracowniczek i pracowników UW.
 • Wzmocnienie wysiłków mających na celu intensyfikację przeprowadzenia remontów, przebudowy i budowy akademików, hoteli dla doktorantek i doktorantów, hoteli pracowniczych, w tym w szczególności Domu Pracownika Naukowego (DPN) na Służewcu. Potwierdzenie pozyskania budżetowych środków finansowych, otrzymanych w roku 2023 na realizację zasadniczej części w/w celów.
 • Modernizacja i rozbudowa sieci punktów żywieniowych (stołówek) na terenie poszczególnych kampusów.
 • Poszerzenie przestrzeni socjalno-rekreacyjnej dla studentek, studentów, doktorantek i doktorantów.
 • Kontynuacja podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowniczek i pracowników UW, m.in. poprzez finansowanie kształcenia podyplomowego pracowniczek i pracowników UW, w tym bibliotekarek i bibliotekarzy, pracowników wszystkich poziomów administracji, kadry zarządzającej jednostkami organizacyjnymi UW oraz nauczycielek i nauczycieli akademickich w zakresie dydaktyki nauczania, języków obcych oraz poszerzania wiedzy organizacyjno-kompetencyjnej w zmieniającym się świecie.
 • Dalsza działalność na rzecz dbałości o społeczność akademicką poprzez przyjazne i aktywizujące środowisko pracy. Poparcie dla inicjatyw i projektów wspierających budowę współpracującej i odpowiedzialnej wspólnoty akademickiej.
 • Silniejsza integracja środowiskowa, szersze wdrożenie partycypacyjnego modelu współdecydowania, szersze angażowanie osób reprezentujących różne grupy społeczności akademickiej w procesy zarządzania, włączenie osób pracujących i studiujących w procesy podejmowania decyzji na UW.
 • Dalsze budowanie wspólnoty, wdrażanie działań mających na celu wspieranie postaw równości, tolerancji oraz integracji, w tym poszanowania dla różnorodności. W oparciu o potencjał społeczności UW oraz wzajemne relacje, dbałość o właściwą i efektywną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, tak by była otwarta i wspierała nas w budowaniu przynależności do wspólnoty, w której wszyscy czują się szanowani i doceniani.
 • Wzmacnianie etosu pracownika Uniwersytetu Warszawskiego. Opracowanie programów motywacyjnych dla pracowniczek, pracowników, badaczek i badaczy, które premiują osiągnięcia i zaangażowanie. Wsparcie rozwoju osobistego pracowniczek, pracowników, doktorantek, doktorantów, studentek i studentów. Poszerzenie katalogu programów rozwoju kompetencji miękkich, które uzupełniają tradycyjne formy rozwoju osobistego. Dalszy rozwój działań na rzecz dbałości o rozwój osobisty i profesjonalny każdego członka społeczności, poprzez różnorodne inicjatywy i wsparcie.
 • Stworzenie platformy mentoringowej, łączącej doświadczone pracowniczki i pracowników z młodszymi członkami społeczności akademickiej.
 • Wspieranie rozwoju akademickiej aktywności w obszarze kultury, sztuki i sportu poprzez m.in. dofinansowywanie działalności funkcjonujących na UW organizacji kultury i sportu. Budowa Centrum Kultury i Sportu Uniwersytetu Warszawskiego na Kampusie Ochota.
 • Dalsze prace nad uproszczeniem i poprawą jakości zarządzania procesami organizacyjnymi, finansowymi i inwestycyjnymi oraz standaryzacja i polepszanie zarządzania procesami, przestrzenią i infrastrukturą uczelni. Wprowadzenie efektywnych rozwiązań technologicznych w zarządzaniu uczelnią, opartych na analizie danych i procesów zarządczych. Dalszy rozwój cyfrowego obiegu dokumentów uproszczający procesy decyzyjno-zarządcze.
 • Intensyfikacja realizacji dotychczasowych oraz wdrażanie nowych programów rozwoju infrastruktury uniwersyteckiej ukierunkowanej na wzmacnianie doskonałości badawczej i kształcenia, z uwzględnieniem zaplecza mieszkaniowego. Ważnym aspektem planowania inwestycji jest dążenie do konsolidacji przestrzennej UW oraz elastyczność projektowania przestrzeni i technologii oraz stosowanie możliwie najnowocześniejszych technologii ograniczających koszty finansowe oraz środowiskowe.
 • Pozyskiwanie funduszy na rozbudowę i modernizację przestrzeni edukacyjnych i socjalnych dla studentek, studentów, doktorantek i doktorantów uczelni jest kluczowe. Planujemy przeprowadzenie gruntownych remontów ośrodków wypoczynkowych, ulepszenie infrastruktury gastronomicznej oraz poprawę warunków socjalnych, co przyczyni się do lepszej jakości życia akademickiego na naszej uczelni.
 • Wzmacnianie i rozwój kompetencji zawodowych pracowniczek i pracowników.
 • Wzmocnienie systemu współdzielenia zasobów w ramach społeczności akademickiej oraz infrastruktury akademickiej w celu racjonalnego wykorzystania zasobów. Efektywne zarządzanie zasobami dla stworzenia kultury współdzielenia zasobów, co pozwoli na pełniejsze wykorzystanie potencjału Uniwersytetu, przyczyniając się do bardziej zrównoważonego wykorzystania zasobów.
 • Tworzenie i komercjalizacja innowacji, w tym działania wspierające rozwój innowacji na rynku, współpraca z biznesem, z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi w zakresie tworzenia i wdrażania innowacji.

 

Dalsze inwestycje w rozbudowę i utrzymanie infrastruktury UW, finansowane przede wszystkim ze środków budżetowych. Przygotowanie i uruchomienie kapitału żelaznego, dającego możliwości wsparcia rozwoju badawczego, dydaktycznego, materialnego i infrastrukturalnego UW. Dalsze pozyskiwanie środków pozabudżetowych na finansowanie przedsięwzięć ujętych w Strategii i w planie wieloletniego rozwoju UW. Wśród najważniejszych inwestycji jest:

 • kontynuacja wieloletniego planu inwestycyjnego;
 • oddanie do użytku nowego akademika na Służewcu;
 • oddanie do użytku budynku przeznaczonego na potrzeby Wydziału Psychologii;
 • oddanie do użytku Budynku Porektorskiego na Kampusie Centralnym;
 • remont i oddanie do użytku hotelu dla doktorantek i doktorantów przy ul. Belwederskiej;
 • remont i oddanie do użytku akademika przy ul. Kickiego;
 • remont i oddanie do użytku Domu Pracownika Naukowego na Służewcu;
 • budowa i oddanie do użytku Domu Pracownika Naukowego II na Służewcu;
 • rozpoczęcie w roku 2025 i zakończenie w roku 2027 Centrum Kultury i Sportu na Kampusie Ochota;
 • zakończenie i oddanie do użytku budynku dydaktyczno-naukowego przy ul. Bednarskiej;
 • remonty pozostałych nieruchomości przewidzianych w Planie Remontowo-Inwestycyjnym.
 • Uniwersytet jest liderem w dziedzinie ekologii i świadomości klimatycznej. Nasze inicjatywy edukacyjne, badawcze i społeczne nie tylko budują świadomość ekologiczną wśród społeczności uczelni, ale także pozwolą nam stać się wiodącym uczestnikiem działań na rzecz ochrony środowiska i zmniejszenia wpływu na klimat. W dalszym ciągu będą prowadzone działania zgodne z przyjętą na UW Agendą na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju.
 • Dalsza realizacja koncepcji Inteligentnego Zielonego Uniwersytetu, polegającej na rozwoju i wdrażaniu rozwiązań ekologicznych we wszystkich obszarach, obejmujących infrastrukturę, zarządzanie energią i optymalizację zasobów materialnych w duchu ekologii i oszczędności.
 • Realizacja projektów infrastrukturalnych, remontów i modernizacji domów studenckich, obiektów sportowych i rekreacyjnych, prowadzonych z pełnym uwzględnieniem ochrony środowiska. Oznacza to stosowanie nowoczesnych metodologii i technologii budowlanych, które minimalizują negatywny wpływ na środowisko, a także zwiększają efektywność energetyczną i zrównoważony rozwój.
 • Rozwijanie świadomości ekologicznej i klimatycznej pozostaje priorytetem naszej działalności. Kontynuujemy wdrażanie programów edukacyjnych oraz organizowanie inicjatyw promocyjnych. Działania te wspieramy również poprzez skuteczną komunikację w mediach i na platformach społecznościowych, w tym za pomocą projektowanego wspólnego portalu „Zielony UW”. Nasz cel wykracza poza samą edukację, dążymy do inspirowania szerokich kręgów społeczności do aktywnego zaangażowania w ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Doskonałość badawcza

1.1. Doskonalenie warunków do poprawy osiągnięć naukowych, wsparcie w podejmowaniu nowych wyzwań badawczych
 • Intensyfikacja pozyskiwania środków finansowych i tworzenia warunków techniczno-organizacyjnych wspierających badania prowadzone w ramach krajowych i zagranicznych projektów badawczych zarówno w odniesieniu do pracowniczek i pracowników badawczych, jak idoktorantek i doktorantów UW.
 • Wspieranie współpracy naukowej w ramach sojuszy międzynarodowych oraz wspieranie tworzenia międzynarodowych zespołów badawczych afiliowanych na UW. Intensyfikacja współpracy naukowej w ramach sojuszu 4EU+.
 • Wzmacnianie inkluzywnego modelu wspierania badań naukowych na UW m.in. poprzez dalszą rozbudowę systemu grantów wewnętrznych. Kontynuacja realizacji rozwoju badań według modelu opartego na programie IDUB – Nowe Idee, w ramach którego sfinansowano do tej pory 199 nowatorskich projektów badawczych.
 • Wspomaganie rozwoju badań w zakresie medycyny i badań okołomedycznych, budowanie silnego profilu badawczego Wydziału Medycznego UW.
 • Budowanie Centrów Doskonałości Naukowej w oparciu o projekty realizowane w ramach programu IDUB.
 • Tworzenie międzynarodowych konsorcjów badawczych. Zacieśnianie współpracy z wiodącymi ośrodkami badawczymi i naukowymi na świecie, prezentacja wyników badań pracowniczek, pracowników, doktorantek i doktorantów UW na wspólnie organizowanych sympozjach, konferencjach, seminariach i wystawach. Tworzenie grup badawczych wspólnie z uznanymi międzynarodowymi instytucjami naukowymi i biznesowymi.
1.2. Umacnianie wspólnoty działań na rzecz rozwoju badań przynoszących korzyści i wartości społeczeństwu i gospodarce
 • Zwiększenie współpracy z otoczeniem zewnętrznym w zakresie komercjalizacji wyników badań i innych przedsięwzięć wpływających na otoczenie społeczne i gospodarcze.
 • Trwałe podnoszenie pozycji UW w rankingach instytucjonalnych i dyscyplinowych poprzez uwzględnienie powszechnie uznanych międzynarodowych wskaźników bibliometrycznych w algorytmie podziału środków na badania.
 • Dalszy wzrost umiędzynarodowienia badań prowadzonych na UW m.in. poprzez kontynuowanie organizowania otwartych międzynarodowych konkursów na stanowiska badawcze i badawczo-dydaktyczne, a także długo- i krótkoterminowe wizyty oraz staże badawcze, wspieranie organizowania na UW międzynarodowych warsztatów i konferencji.
1.3. Usprawnienie procesów wspierających badania naukowe
 • Zarządzanie badaniami na UW wspomagane przez wdrożenie rozwiązań informatycznych pozwalających na monitorowanie procesu realizacji projektów badawczych. Rozbudowa Platformy Zarządzania Wiedzą, rozwój zintegrowanych uczelnianych repozytoriów: repozytorium danych badawczych i repozytorium prac naukowych w BUW.
 • Modernizacja systemu informacyjno-bibliotecznego UW w celu pełnego wykorzystania potencjału BUW i bibliotek wydziałowych.
 • Szerokie udostępnianie nowoczesnych narzędzi badawczych opartych o rozwiązania informatyczne i zastosowania AI – sztucznej inteligencji.
 • Wspieranie czasopism wydawanych na UW w celu zwiększenia ich widoczności i wpływu – budowa platformy dla czasopism w WUW.
 • Uruchomienie „szybkiej” uproszczonej ścieżki wydawniczej w ramach WUW.
 • Rozwój doradztwa w zakresie przygotowywania wniosków grantowych kierowanych do instytucji zewnętrznych.
 • Wzmocnienie pomocy administracyjnej i organizacyjnej w realizacji projektów, w szczególności w przypadku małych jednostek, projektów multidyscyplinarnych i wielkoskalowych.

Wszechstronne kształcenie

2.1. Kształtowanie talentów i postaw jako imperatyw zmieniającego się świata
 • Utrzymanie na wysokim poziomie i unowocześnienie programów, a także sposobów prowadzenia wykładów, ćwiczeń i seminariów oraz innych form nauczania w oparciu o najnowocześniejsze osiągnięcia badawcze i najlepsze edukacyjne wzorce światowe.
 • Rozwój oferty zajęć ukierunkowanych na kształcenie uniwersalnych kompetencji studentek i studentów, doktorantek i doktorantów w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich oraz zajęć do wyboru realizowanych w ramach programów studiów (m.in. psychoedukacja, kompetencje społeczne, kompetencje w zakresie komunikacji w wielokulturowym środowisku, kompetencje poznawcze, cyfrowe, zawodowe).
 • Rozwój oferty zajęć realizowanych w relacji z otoczeniem zajęć projektowych, tj. Studenci dla Otoczenia, zajęć terenowych, szkół letnich, zajęć realizowanych z udziałem praktyków i pracodawców, aplikacyjnych prac dyplomowych, umożliwienie udziału w debatach, rozmowach.
 • Rozwój krótkich form kształcenia i ich certyfikacji – mikropoświadczeń oraz edukacji modułowej, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Rozwój kompetencji badawczych studentek i studentów poprzez ułatwienie im kontaktu z kadrą badawczą oraz zwiększenie możliwości udziału w realizacji projektów badawczych.
 • Nawiązywanie nowych relacji oraz rozwój współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym rozwój instytucjonalnych ram partnerstwa w obszarze kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów jak: tworzenie i ewaluacja programów studiów, proces dyplomowania, włączanie praktyków w proces dydaktyczny, tutoring i mentoring, programy konkursowe dla studentek, studentów, doktorantek i doktorantów, patronat.
 • Wsparcie studentek, studentów, doktorantek i doktorantów w pozyskiwaniu praktyk i staży krótko- i długoterminowych, jako rezultat zawieranych umów partnerskich z instytucjami i podmiotami, działającymi na rynku krajowym i zagranicznym i realizacji wspólnych programów badawczo-rozwojowych.
2.2. Nowoczesne kształcenie – w stronę dialogu i partycypacji, innowacje cyfrowe w edukacji
 • Rozwój systemowych mechanizmów zapewniania jakości kształcenia z wykorzystaniem nowych rozwiązań informatyczno-komunikacyjnych, np. przeglądarki SAD, ukierunkowanych na wsparcie w podejmowaniu decyzji w oparciu o dane.
 • Kontynuacja działań w zakresie budowania platform współpracy i wymiany doświadczeń między uczestnikami procesu dydaktycznego, programy doskonalenia kompetencji osób zarządzających dydaktyką (AZDA), programy rozwoju kompetencji dydaktycznych, tj. Młodzi Dydaktycy, programy rozwoju kompetencji kadry administracyjnej, np. platforma współpracy dziekanatów, zwiększenie udziału studentów i studentek oraz doktorantów i doktorantek w zakresie ewaluacyjnych badań edukacyjnych pod kierunkiem jednostek UW, zajmujących się tym obszarem.
 • Rozwój metodyki kształcenia oraz wykorzystanie nowych narzędzi opartych na sztucznej inteligencji (AI), w tym m.in. personalizacja procesu uczenia się poprzez indywidualizację pomocy dydaktycznych.
 • Rozwój kompetencji studentek, studentów, doktorantek, doktorantów, pracowniczek i pracowników uczelni w zakresie umiejętnego i odpowiedzialnego wykorzystania narzędzi AI w edukacji (m.in. budowaniu świadomości, odpowiednich postaw etycznych, krytycznego i samodzielnego myślenia).
 • Rozwój metod problemowych i poszukujących, metod „experienced-based learning”, ukierunkowanych na kształcenie kompetencji praktycznych i zawodowych studentek, studentów, doktorantek, doktorantów, pracowniczek oraz pracowników uczelni z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych w edukacji.
 • Kontynuacja rozbudowy i dostosowania funkcjonalności narzędzi wspierających zarządzanie i obsługę dydaktyki poprzez wzmocnienie infrastruktury informatycznej w tym zakresie, w tym integrowanie systemów informatycznych, rozwój platformy zarządzania wiedzą UW w kontekście koncentracji danych istotnych dla działań dydaktycznych (np. danych na potrzeby zmian w programach kształcenia pod kątem aktualizacji treści obejmujących najnowsze wyniki badań naukowych w danej dziedzinie).
2.3. Kształtowanie nowoczesnych relacji akademickich: od relacji mistrz – uczeń do akademickiej wspólnoty wartości
 • Rozwój elastycznych i zindywidualizowanych ścieżek kształcenia studentek, studentów, doktorantek i doktorantów, opartych na modelach aktywnego uczestniczenia osób kształcących się i ich zaangażowania w proces dydaktyczny, budowanie znaczenia świadomego kształtowania rozwoju zawodowego i osobistego oraz uczenia się przez całe życie.
 • Rozwój metod i technik dydaktycznych oraz sposobów organizacji kształcenia uwzględniających specjalne potrzeby studentek, studentów, doktorantek i doktorantów oraz innych grup społeczności akademickiej, w tym osób z niepełnosprawnościami. Kształtowanie inkluzywnego środowiska akademickiego, w tym rozwój infrastruktury uniwersyteckiej dla osób studenckich, doktoranckich oraz pracowniczych.
 • Realizacja projektów w zakresie rozwoju nauk medycznych i okołomedycznych na Uniwersytecie, z uwzględnieniem idei jedności nauki i nauczania, we współpracy różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu oraz partnerów zewnętrznych, w tym podmiotów medycznych.
 • Realizacja programów wsparcia poszczególnych grup społeczności akademickiej, wspierających kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz rozwój osobisty ukierunkowany na przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, zapobieganie występowania chorób oraz rozwój społecznych grup wsparcia koleżeńskiego, np. uruchomiony niedawno projekt UCW i CPP „Neuroróżnorodna przestrzeń na UW”, czy program „Dobrostan na Dobrej”.
2.4. Poszukując i inspirując – międzynarodowa wymiana edukacyjna
 • Kontynuacja współpracy w ramach 4 EU+ dotyczącej realizacji studiów podwójnego dyplomu, studiów wspólnych oraz wspólnych działań na rzecz rozwoju European Degree Label.
 • Rozwój procedur uznawania efektów uczenia się oraz kwalifikacji osób uczących się pochodzących z innych kontekstów kulturowych oraz wsparcie studentek, studentów, doktorantek, doktorantów, pracowniczek i pracowników z zagranicy w studiowaniu oraz pracy na Uniwersytecie.
 • Rozwój oferty programów studiów w języku angielskim oraz poszerzenie oferty zajęć prowadzonych w językach obcych.
2.5. Wsparcie Absolwentów UW na rynku pracy
 • Tworzenie programów promujących i wspierających aktywność zawodową absolwentów UW na rynku pracy krajowym i zagranicznym.
 • Zawieranie umów z instytucjami oraz podmiotami krajowymi i zagranicznymi w celu realizacji programów pierwszej pracy Absolwentów UW.
 • Efektywniejsze wykorzystanie możliwości licznej wspólnoty Absolwentów UW, zarówno w zakresie wspomagania studentek, studentów, doktorantek i doktorantów w pozyskiwaniu praktyk, staży oraz dalszej aktywności zawodowej, jak i materialnego wsparcia.

Poprawa warunków materialnych życia, pracy i studiów

 1. Kontynuacja intensywnych działań na rzecz poprawy sytuacji materialnej członków całej Społeczności Akademickiej UW w zakresie podwyższenia płac, a także stypendiów socjalnych i pozostałych dla studentek, studentów, doktorantek i doktorantów oraz środków na granty badawcze.
 2. Dalsze pozyskiwanie dodatkowych pozaalgorytmicznych środków finansowych pochodzących zarówno z budżetu państwa, jak i instytucji krajowych i zagranicznych: państwowych, samorządowych i prywatnych na rzecz zwiększenia finansowania potrzeb materialnych naszej Społeczności.
 3. Dalsze przyznawanie okazjonalnych bonusów finansowych dla wszystkich pracowniczek i pracowników UW.
 4. Wzmocnienie wysiłków mających na celu intensyfikację przeprowadzenia remontów, przebudowy i budowy akademików, hoteli dla doktorantek i doktorantów, hoteli pracowniczych, w tym w szczególności Domu Pracownika Naukowego (DPN) na Służewcu. Potwierdzenie pozyskania budżetowych środków finansowych, otrzymanych w roku 2023 na realizację zasadniczej części w/w celów.
 5. Modernizacja i rozbudowa sieci punktów żywieniowych (stołówek) na terenie poszczególnych kampusów.
 6. Poszerzenie przestrzeni socjalno-rekreacyjnej dla studentek, studentów, doktorantek i doktorantów.
 7. Kontynuacja podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowniczek i pracowników UW, m.in. poprzez finansowanie kształcenia podyplomowego pracowniczek i pracowników UW, w tym bibliotekarek i bibliotekarzy, pracowników wszystkich poziomów administracji, kadry zarządzającej jednostkami organizacyjnymi UW oraz nauczycielek i nauczycieli akademickich w zakresie dydaktyki nauczania, języków obcych oraz poszerzania wiedzy organizacyjno-kompetencyjnej w zmieniającym się świecie.

Przyjazne środowisko pracy

 • Dalsza działalność na rzecz dbałości o społeczność akademicką poprzez przyjazne i aktywizujące środowisko pracy. Poparcie dla inicjatyw i projektów wspierających budowę współpracującej i odpowiedzialnej wspólnoty akademickiej.
 • Silniejsza integracja środowiskowa, szersze wdrożenie partycypacyjnego modelu współdecydowania, szersze angażowanie osób reprezentujących różne grupy społeczności akademickiej w procesy zarządzania, włączenie osób pracujących i studiujących w procesy podejmowania decyzji na UW.
 • Dalsze budowanie wspólnoty, wdrażanie działań mających na celu wspieranie postaw równości, tolerancji oraz integracji, w tym poszanowania dla różnorodności. W oparciu o potencjał społeczności UW oraz wzajemne relacje, dbałość o właściwą i efektywną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, tak by była otwarta i wspierała nas w budowaniu przynależności do wspólnoty, w której wszyscy czują się szanowani i doceniani.
 • Wzmacnianie etosu pracownika Uniwersytetu Warszawskiego. Opracowanie programów motywacyjnych dla pracowniczek, pracowników, badaczek i badaczy, które premiują osiągnięcia i zaangażowanie. Wsparcie rozwoju osobistego pracowniczek, pracowników, doktorantek, doktorantów, studentek i studentów. Poszerzenie katalogu programów rozwoju kompetencji miękkich, które uzupełniają tradycyjne formy rozwoju osobistego. Dalszy rozwój działań na rzecz dbałości o rozwój osobisty i profesjonalny każdego członka społeczności, poprzez różnorodne inicjatywy i wsparcie.
 • Stworzenie platformy mentoringowej, łączącej doświadczone pracowniczki i pracowników z młodszymi członkami społeczności akademickiej.
 • Wspieranie rozwoju akademickiej aktywności w obszarze kultury, sztuki i sportu poprzez m.in. dofinansowywanie działalności funkcjonujących na UW organizacji kultury i sportu. Budowa Centrum Kultury i Sportu Uniwersytetu Warszawskiego na Kampusie Ochota.

Odpowiedzialne zarządzanie uczelnią

 • Dalsze prace nad uproszczeniem i poprawą jakości zarządzania procesami organizacyjnymi, finansowymi i inwestycyjnymi oraz standaryzacja i polepszanie zarządzania procesami, przestrzenią i infrastrukturą uczelni. Wprowadzenie efektywnych rozwiązań technologicznych w zarządzaniu uczelnią, opartych na analizie danych i procesów zarządczych. Dalszy rozwój cyfrowego obiegu dokumentów uproszczający procesy decyzyjno-zarządcze.
 • Intensyfikacja realizacji dotychczasowych oraz wdrażanie nowych programów rozwoju infrastruktury uniwersyteckiej ukierunkowanej na wzmacnianie doskonałości badawczej i kształcenia, z uwzględnieniem zaplecza mieszkaniowego. Ważnym aspektem planowania inwestycji jest dążenie do konsolidacji przestrzennej UW oraz elastyczność projektowania przestrzeni i technologii oraz stosowanie możliwie najnowocześniejszych technologii ograniczających koszty finansowe oraz środowiskowe.
 • Pozyskiwanie funduszy na rozbudowę i modernizację przestrzeni edukacyjnych i socjalnych dla studentek, studentów, doktorantek i doktorantów uczelni jest kluczowe. Planujemy przeprowadzenie gruntownych remontów ośrodków wypoczynkowych, ulepszenie infrastruktury gastronomicznej oraz poprawę warunków socjalnych, co przyczyni się do lepszej jakości życia akademickiego na naszej uczelni.
 • Wzmacnianie i rozwój kompetencji zawodowych pracowniczek i pracowników.
 • Wzmocnienie systemu współdzielenia zasobów w ramach społeczności akademickiej oraz infrastruktury akademickiej w celu racjonalnego wykorzystania zasobów. Efektywne zarządzanie zasobami dla stworzenia kultury współdzielenia zasobów, co pozwoli na pełniejsze wykorzystanie potencjału Uniwersytetu, przyczyniając się do bardziej zrównoważonego wykorzystania zasobów.
 • Tworzenie i komercjalizacja innowacji, w tym działania wspierające rozwój innowacji na rynku, współpraca z biznesem, z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi w zakresie tworzenia i wdrażania innowacji.

 

Realizacja inwestycji na UW

Dalsze inwestycje w rozbudowę i utrzymanie infrastruktury UW, finansowane przede wszystkim ze środków budżetowych. Przygotowanie i uruchomienie kapitału żelaznego, dającego możliwości wsparcia rozwoju badawczego, dydaktycznego, materialnego i infrastrukturalnego UW. Dalsze pozyskiwanie środków pozabudżetowych na finansowanie przedsięwzięć ujętych w Strategii i w planie wieloletniego rozwoju UW. Wśród najważniejszych inwestycji jest:

 • kontynuacja wieloletniego planu inwestycyjnego;
 • oddanie do użytku nowego akademika na Służewcu;
 • oddanie do użytku budynku przeznaczonego na potrzeby Wydziału Psychologii;
 • oddanie do użytku Budynku Porektorskiego na Kampusie Centralnym;
 • remont i oddanie do użytku hotelu dla doktorantek i doktorantów przy ul. Belwederskiej;
 • remont i oddanie do użytku akademika przy ul. Kickiego;
 • remont i oddanie do użytku Domu Pracownika Naukowego na Służewcu;
 • budowa i oddanie do użytku Domu Pracownika Naukowego II na Służewcu;
 • rozpoczęcie w roku 2025 i zakończenie w roku 2027 Centrum Kultury i Sportu na Kampusie Ochota;
 • zakończenie i oddanie do użytku budynku dydaktyczno-naukowego przy ul. Bednarskiej;
 • remonty pozostałych nieruchomości przewidzianych w Planie Remontowo-Inwestycyjnym.

Działania na rzecz ochrony klimatu i realizacji celów zrównoważonego rozwoju

 • Uniwersytet jest liderem w dziedzinie ekologii i świadomości klimatycznej. Nasze inicjatywy edukacyjne, badawcze i społeczne nie tylko budują świadomość ekologiczną wśród społeczności uczelni, ale także pozwolą nam stać się wiodącym uczestnikiem działań na rzecz ochrony środowiska i zmniejszenia wpływu na klimat. W dalszym ciągu będą prowadzone działania zgodne z przyjętą na UW Agendą na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju.
 • Dalsza realizacja koncepcji Inteligentnego Zielonego Uniwersytetu, polegającej na rozwoju i wdrażaniu rozwiązań ekologicznych we wszystkich obszarach, obejmujących infrastrukturę, zarządzanie energią i optymalizację zasobów materialnych w duchu ekologii i oszczędności.
 • Realizacja projektów infrastrukturalnych, remontów i modernizacji domów studenckich, obiektów sportowych i rekreacyjnych, prowadzonych z pełnym uwzględnieniem ochrony środowiska. Oznacza to stosowanie nowoczesnych metodologii i technologii budowlanych, które minimalizują negatywny wpływ na środowisko, a także zwiększają efektywność energetyczną i zrównoważony rozwój.
 • Rozwijanie świadomości ekologicznej i klimatycznej pozostaje priorytetem naszej działalności. Kontynuujemy wdrażanie programów edukacyjnych oraz organizowanie inicjatyw promocyjnych. Działania te wspieramy również poprzez skuteczną komunikację w mediach i na platformach społecznościowych, w tym za pomocą projektowanego wspólnego portalu „Zielony UW”. Nasz cel wykracza poza samą edukację, dążymy do inspirowania szerokich kręgów społeczności do aktywnego zaangażowania w ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.
Explore
Drag