.

Oświadczenie rektora UW

Szanowni Państwo,

z olbrzymim smutkiem i wręcz niedowierzaniem przyjąłem informację od Pani Ombudsman Uniwersytetu Warszawskiego – dr Anny Cybulko – o bezprawnym wykorzystaniu jej danych personalnych i sprawowanej przez nią funkcji do rozpowszechniania informacji nieprawdziwych. Sprawca bądź sprawcy podjęli działania dezinformacyjne, działając z premedytacją, w ściśle określonym – wyborczym celu, wykorzystując autorytet funkcji, pod którą się podszyto. Działanie to odbieram jako sprzeniewierzenie się budowanym od lat wartościom uniwersyteckim, godzące w naszą niezależność, w autonomię uniwersytecką.

Wierzę, że prokuratura i właściwe służby ustalą osoby odpowiedzialne za ten czyn i pociągną je do odpowiedzialności.

Zdarzenie to niewątpliwie wpisuje się w ciąg działań stanowiących nieczystą kampanię wyborczą. Kampanię niespotykaną do tej pory na naszej uczelni, która znana była z poszanowania wartości, jakimi są swoboda wyrażania poglądów z jednoczesnym poszanowaniem drugiego człowieka. Jej kolejnym elementem, poza jakże negatywnymi, zniesławiającymi wypowiedziami w mediach społecznościowych, są także ostatnie publikacje medialne. Publikacje zaplanowane, zmanipulowane, w zdecydowanej mierze oparte na nieprawdziwych informacjach, jakże dalekie od obiektywizmu i rzetelności dziennikarskiej, mają wywołać z góry założony rezultat – wpłynąć na głos uczelnianych elektorów. W szczególności chodzi tu o te zapowiadane wcześniej, na profilach czy w komentarzach w mediach społecznościowych kandydatów na Rektora.

Szanowni Państwo,

jako Rektor Uniwersytetu Warszawskiego oświadczam, że nie godzę się z takimi metodami działania. Nie godzę się na łamanie prawa, na brak poszanowania drugiego człowieka, uderzanie w jego godność i dobre imię. Nie godzę się na próby „medialnego ustawiania” wyborów, co traktuję jako kolejne naruszenie zasady autonomii uniwersyteckiej. Wytłumaczeniem takich zachowań nie jest tocząca się na Uniwersytecie Warszawskim kampania wyborcza. Ta oczywiście rządzi się swoimi prawami, jednak nie może przekraczać pewnych granic. Z pewnością nie powinna ona czerpać wzorców z kampanii stricte politycznych i to tych w najgorszym wydaniu.

Przez całe swoje życie prywatne i zawodowe stałem i nadal stoję na straży wartości, jakimi są poszanowanie prawa, drugiego człowieka i wolności. Na tych wartościach oparty jest także Uniwersytet Warszawski. W duchu tych wartości, także związanych z poszanowaniem kontrkandydatów, powinny odbywać się wybory na naszej uczelni.

Świat wokół nas się zmienia i to nie zawsze na lepsze. My jednak, jako część środowiska akademickiego, powinniśmy być odporni na to, co negatywne w tychże zmianach. To my właśnie powinniśmy być wzorcem dla innych, pokazując, że można się spierać, można mieć inne poglądy, można kandydować, nie obrażając siebie nawzajem i nie łamiąc prawa.

Z wyrazami szacunku

Alojzy Z. Nowak
Rektor UW

Oświadczenie ombudsmana UW

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować Państwa o bulwersującej, naruszającej moje dobre imię i wykorzystującej autorytet sprawowanej przeze mnie funkcji sytuacji, która zaistniała 15 kwietnia 2024 roku. Nieustalony na tę chwilę sprawca lub sprawcy podszyli się pode mnie, wykorzystując moje dane personalne i jednocześnie funkcję, którą sprawuję – ombudsmana UW – do rozpowszechniania informacji szkalujących jednego z kandydatów i wzywających do nieoddawania na niego głosu.

Mail narusza moje dobre imię oraz renomę mojego stanowiska, imputując podjęcie przeze mnie działań, które oceniam jako niesłuszne i nieuczciwe. Oceniam to jako celowe postępowanie, które miało na celu wpłynięcie na wynik wyborów na rektora Uniwersytetu Warszawskiego. W mojej ocenie dyskredytowanie kandydata w ten sposób może stanowić przestępstwo wyborcze. O sprawie powiadomiłam rektora i kanclerza, informuję także Elektorki i Elektorów, do których fałszywy mail był kierowany. Sprawa zostanie skierowana także do prokuratury.

Ombudsman, czyli rzecznik akademicki to osoba apolityczna, niezależna i neutralna, do której studenci, doktoranci, pracownicy akademiccy i administracyjni mogą zwracać się w sposób nieformalny i poufny z prośbą o pomoc w sprawach dotyczących uczelni i jej społeczności. Funkcja ta jest niezależna od struktury zarządzania i opiera się przede wszystkim na zaufaniu.

Zależy mi, żeby ta informacja do Państwa dotarła, bo nigdy – zarówno jako osoba prywatna, ale także ombudsman – nie pozwoliłabym sobie na podjęcie działań naruszających normy obowiązujące na uczelni oraz podważających podstawy funkcjonowania mojego stanowiska.

Z wyrazami szacunku

Dr Anna Cybulko
ombudsman UW

Szanowne Panie Elektorki, Szanowni Panowie Elektorzy,

Zbliżająca się ku końcowi kampania wyborcza na stanowisko Rektora UW jest momentem skłaniającym do pewnych podsumowań oraz wniosków, którymi chciałbym się z Państwem podzielić.

W trakcie kampanii wyborczej miałem przyjemność uczestniczyć w setkach kontruktywnych rozmów oraz dyskusji z Członkiniami i Członkami naszej Społeczności – Pracowniczkami i Pracownikami Naukowymi, Doktorantkami i Doktorantami, Studentkami i Studentami oraz Pracowniczkami i Pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi, w tym w kilku debatach z udziałem wszystkich kandydatów na funkcję Rektora UW.  Nie jest to miejsce aby zasypywać Państwa informacjami o szczegółowym kalendarium tych wydarzeń, pragnę jednak przedstawić kilka kluczowych podsumowań. Wszelkie informacje oraz propozycje rozwiązań, jakie od Państwa otrzymałem świadczą o ogromnym zaangażowaniu Społeczności Akademickiej w sprawy naszej Alma Mater i wyznaczają zasadniczy kierunek dla działań rektora w nadchodzącej kadencji. Cieszy mnie, że w zdecydowanej większości zgodne są one z wizją Uniwersytetu przedstawioną w ramach mojego programu wyborczego, co oznacza, że ich realizacja zacieśnia naszą Wspólnotę, umacnia więzi między Członkiniami i Członkami naszej Społeczności i w efekcie wzmocni Uniwersytet w krajowym i międzynarodowym otoczeniu. Program wyborczy, zaprezentowany przeze mnie na nadchodzącą kadencję rektora UW, dzięki Państwa uwagom i komentarzom stał się pełniejszy a plany i propozycje w nim zawarte zostały uzupełnione o Państwa słuszne sugestie. Pokazuje to, jak ważną kwestią jest sprawna komunikacja wewnątrz naszej Wspólnoty, jak duże znaczenie mają rozmowy oraz wymiana poglądów, umożliwiające dynamiczne reagowanie na potrzeby naszej Społeczności. Zadaniem rektora jest bowiem realizacja wizji funkcjonowania i rozwoju uczelni wynikającej z przyjętej Strategii. W rezultacie zaś prowadzonych dyskusji – proponowanie rozwiązań, nie tylko stawianie pytań (np. jak to czasami miało miejsce w trakcie debat kandydatów na urząd Rektora) lecz także, a może przede wszystkim, przedstawianie odpowiedzi oraz wykazywanie się sprawnością organizacyjną i zarządczą z pełną wrażliwością na potrzeby naszego Środowiska. Efektem wymiany poglądów powinny być bowiem konkretne decyzje zarówno w przypadku rektora, jak i pozostałych osób i gremiów zajmujących się zarządzaniem UW i jego jednostkami. Podejmowanie decyzji, ich sprawna realizacja, ciągłe udoskonalanie procesów decyzyjnych i realizacyjnych oraz stałe monitorowanie efektów tych rozstrzygnięć mają bowiem ważny, a nierzadko kluczowy  wpływ na funkcjonowanie i rozwój naszej Alma Mater.

Zawsze uważałem i uważam, że jedną z najwyższych wartości naszej Wspólnoty jest wolność i swoboda wypowiedzi, a dyskusja akademicka powinna mieć wymiar najszerszy z możliwych. Z przykrością jednak zauważam, że obecna kampania wyborcza na urząd Rektora UW miała elementy  naruszające dobre obyczaje akademickie oraz standardy uczciwej debaty. W szczególności świadczą o tym ostatnie wypowiedzi jednego z kandydatów na urząd Rektora, mające charakter szkalujący, znieważający i naruszający dobra osobiste. Tego typu zachowania nie powinny mieć miejsca w naszej Społeczności, a tym bardziej nie powinny one wyznaczać nowych, nieakceptowalnych standardów. Takie incydenty, aczkolwiek wymagające jasnego stanowiska, nie mogą jednak przekreślać wielkiego dorobku naszej Wspólnoty Akademickiej.

W upływającej kadencji zrealizowałem zakładane cele w obszarze naukowo-badawczym, dydaktycznym, socjalno-materialnym, inwestycyjnym, finansowym i organizacyjno-zarządczym. W bardzo krótkim czasie zrealizowaliśmy ważny dla Uniwersytetu Warszawskiego projekt, jakim było utworzenie Wydziału Medycznego – Kierunek Lekarski. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji programu na lata 2020-2024 znajdą Państwo na mojej stronie internetowej www.alojzynowak.pl.

Spotkania i dyskusje z Państwem potwierdziły w zdecydowanej większości założenia, plan i formy realizacji programu na kolejne lata 2024-2028. Odnosi się to zwłaszcza do umocnienia naszej Alma Mater w zakresie naukowo- badawczym i dydaktycznym, poprawy sytuacji mieszkaniowej Pracowniczek i Pracowników Uniwersytetu, Doktorantek i Doktorantów oraz Studentek i Studentów, sfery płacowo-stypendialnej oraz socjalnej poszczególnych Członkiń i Członków naszej Społeczności Akademickiej, bezpieczeństwa, w tym także kwestii przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi Osób studiujących i pracujących, sfery finansów, inwestycji, realizacji projektu Inteligentny Zielony Uniwersytet, rozwoju Wydziału Medycznego, współpracy z otoczeniem, w tym wzmocnienie Klubu Absolwenta, integracji wewnątrzuczelnianej, w szczególności w ramach procesów decyzyjnych i informacyjnych i cyfryzacji. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na mojej stronie internetowej www.alojzynowak.pl .

Chciałbym jednocześnie poinformować, że już przystąpiliśmy do realizacji celów przedyskutowanych z Członkiniami i Członkami naszej Społeczności. Tytułem przykładu można wskazać: wzrost stypendiów dla Doktorantek i Doktorantów, wzrost pomocy materialnej dla Studentek i Studentów, przyznanie bonusów Pracowniczkom i Pracownikom UW, zwiększenie roli Centrali w utrzymywaniu i finansowaniu budynków Wydziałów i Jednostek Podstawowych (np. Dobra 55), rozpoczęcie procesu ułatwienia obsługi Wydziałów w zakresie zamówień publicznych oraz obsługi prawnej.

Dziękuję Państwu za merytoryczny wkład w dyskusję nad przyszłością Uniwersytetu Warszawskiego. W spostrzeżenia i propozycje Członkiń i Członków naszej Społeczności Akademickiej wsłuchuję się zawsze z wielką uwagą albowiem stanowią one dla mnie ważną inspirację i wzbogacają kierunki mojego działania dla dobra Uniwersytetu Warszawskiego.

Z wyrazami szacunku,

Alojzy Z. Nowak

List poparcia Profesora Włodzimierza Lengauera

Magnificencjo!
Drogi Alku!

Zakończenie kadencji władz Uniwersytetu to chyba dobra okazja, żebym Ci złożył gratulacje z racji tak udanej kadencji. Obserwowałem ją wprawdzie z pozycji emeryta, ale emeryta zawsze, chociaż z daleka, wrażliwego na losy swojej Alma Mater (jej progi przekroczyłem blisko 60 lat temu jako student I roku historii) i na miarę możliwości zaangażowanego we wszelkie żywotne dla niej sprawy, przede wszystkim w nauczanie, które zawsze było moją wielką, osobistą pasją. Jeszcze w tym roku akademickim miałem okazję poprowadzić zlecone wykłady na bliskim mi Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce. Z dumą patrzyłem przez minione cztery lata na świetność Uniwersytetu znajdującego się, w moim przekonaniu, w czołówce uczelni europejskich. Pozycja Uniwersytetu Warszawskiego w tych ostatnich latach to bez wątpienia Twoja wielka zasługa. Przywrócenie po latach studiów medycznych na naszym uniwersytecie to ogromne osiągnięcie i wydarzenie, którego nie zawaham się nazwać historycznym.

Uniwersytet Warszawski jako ośrodek badań naukowych i dydaktyki uniwersyteckiej najwyższej jakości ma ogromny potencjał. Bardzo mi zależy na przyszłości naszej Alma Mater, która będzie zawsze dla mnie ważna.
Znam Twoją pracę od lat. Obserwowałem ją, kiedy byłeś kolejno dziekanem, prorektorem i przez mijające cztery lata rektorem. Mam wszelkie podstawy by sądzić, że Twoje sukcesy, Twoje osiągnięcia, Twoje zaangażowanie w sprawy naszej uczelni to najlepsza gwarancja jej dalszego rozwoju i pełnego wykorzystania jej wszystkich możliwości. Jestem przekonany, że właśnie pod Twoim kierownictwem Uniwersytet Warszawski wzmocni jeszcze swoją pozycję w międzynarodowym świecie akademickim, że Twoja kolejna kadencja będzie kolejnym etapem rozwoju i świetności. Mam pewność, że za cztery lata będę Ci gratulował kolejnych sukcesów i cieszył się z osiągnięć Uniwersytetu Warszawskiego. 

Warszawa, 6 kwietnia 2024. 

Profesor Włodzimierz Lengauer 

List poparcia Profesor Małgorzaty Gersdorf

Słowa wsparcia dla Magnificencji UW,


Wzorem poprzedniego czasu wyborczego chciałabym poprzeć starania profesora Alojzego
Nowaka o reelekcję. Mimo, iż nie wszystkie działania Rektora były mi bliskie, to jednak
przeważa przekonanie, iż Rektor Alojzy Nowak jest bardzo dobrym budowniczym naszej Alma
Mater w tych trudnych ekonomicznie czasach. Ufam, iż wszystkie swoje plany i zamierzenia
zrealizuje w przyszłej kadencji, czego mu życzę


Profesor Małgorzata Gersdorf

Explore
Drag