.

Realizacja programu wyborczego 2020-2024

W wyborach w roku 2020 przedstawiłem program wyborczy zatytułowany „Uniwersytet 2.1 – Uniwersytet Warszawski wobec wyzwań XXI wieku”, który składał się z siedmiu głównych celów strategicznych. Dziś mogę powiedzieć, że w kadencji 2020-2024 zrealizowaliśmy wiele kluczowych inicjatyw, które w pełni odpowiadały założeniom przedstawionym w moim programie wyborczym. Regularne raporty i prezentacje osiągnięć, wyników i rezultatów działań zawarte w Sprawozdaniach Rektora stanowią przejrzyste podsumowanie aktywności całej Społeczności Akademickiej na naszej uczelni. Te osiągnięcia nie tylko odzwierciedlają plan działania na lata 2020-2024, ale także wytyczyły ścieżkę dla dalszego rozwoju naszej instytucji, ukazując potencjał naszych przyszłych osiągnięć. Dotychczasowe dokonania stanowią solidną bazę dla kontynuacji rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego w duchu założeń programowych lat 2020-2024. Nie sposób opisać tu in extenso wszystkie działania, jakie zostały podjęte w ostatnich trzech latach, realizujące przyjęte w 2020 r. cele strategiczne. Wskażę zatem na niektóre z nich: 

Utworzenie Wydziału Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego

Moim wielkim marzeniem było ponowne utworzenie Wydziału Medycznego na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 2020 nie było podstaw prawnych do jego utworzenia, dlatego nie wpisałem tego punktu do mojego programu wyborczego, choć wielokrotnie bardzo otwarcie informowałem, że jako rektor zrobię wszystko, co możliwe, aby takie uwarunkowania stworzyć.

Przychylność środowiska akademickiego oraz pozytywne nastawienie ustawodawcy umożliwiły zmiany w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i otworzyły drogę do realizacji tego celu. Ostatecznie w 2022 r., po ponad siedemdziesięciu latach przerwy, ponownie powołaliśmy na Uniwersytecie Warszawskim Wydział Medyczny, umożliwiając i przyspieszając tym samym rozwój badań w zakresie nauk medycznych. Uzyskaliśmy pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla nowouruchomionego kierunku lekarskiego, a w 2023 r. przeprowadziliśmy pierwszą rekrutację na studia, gdzie o jedno miejsce ubiegało się przeszło trzydzieści osób.

Misję Wydziału Medycznego będziemy realizowali m.in. na gruncie umów o współpracy z Wojskowym Instytutem Medycznym i Warszawskim Szpitalem Południowym. Z Wojskowym Instytutem Medycznym – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie zawarliśmy strategiczną umowę, określającą zasady współpracy organizacyjnej, dydaktycznej oraz badawczej przy tworzeniu i prowadzeniu kształcenia na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Warszawskim.

Wydział Medyczny będzie miejscem integrującym badaczy tak z Uniwersytetu Warszawskiego, jak również z innych ośrodków akademickich. Stanowił on będzie swoisty Hub, który służyć będzie prowadzeniu najbardziej zaawansowanych badań na światowym poziomie. Co ważne, już dzisiaj Uniwersytet Warszawski prowadzi badania w zakresie nauk medycznych na najwyższym poziomie,  o czym świadczą liczne granty i projekty badawcze. 

Wydział Medyczny otwiera nową perspektywę, z jednej strony umożliwiającą rozwój medycyny w powiązaniu z naukami podstawowymi, z drugiej otwierającą medycynę na korzyści płynące z czerpania z nauk społecznych i humanistycznych. Zaledwie jeden rok funkcjonowania Wydziału Medycznego pokazuje dużą integrację niemal wszystkich wydziałów UW oraz korzyści płynące dla tych wydziałów ze wspólnych działań na rzecz rozwoju kierunku lekarskiego. Prowadzą one wraz z WIM wspólne projekty badawcze i dydaktykę na Wydziale Medycznym. Niektóre z projektów uzyskały wieloletnie finansowanie i już obecnie są w realizacji.

Głęboko wierzę, że dzięki badaniom prowadzonym na naszym Uniwersytecie takie zagadnienia jak przykładowo cyfryzacja medycyny, wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji w diagnostyce czy robotyka wejdą na wyższy poziom rozwoju, a także ich społecznego rozumienia.

Prowadzimy zaawansowane rozmowy w zakresie współpracy i podpisania umów m.in. z Harvard Medical School, Oxford Medical School oraz z wydziałami medycznymi z uniwersytetów tworzących 4EU+.

Utworzenie Wydziału Medycznego na UW jest również realizacją misji, jaką Uniwersytet Warszawski powinien pełnić wobec społeczeństwa w zakresie kształcenia na najwyższym poziomie przyszłych lekarzy. Nasz Wydział Medyczny ma być jednocześnie hubem umożliwiającym prowadzenie badań przy wykorzystaniu uniwersyteckiego zaplecza badawczego i intelektualnego, miejscem realizacji pracy naukowej zarówno z zakresu medycyny, jak i nauk pokrewnych. Będzie także instytucją promującą lekarzy zdobywających stopnie naukowe oraz ośrodkiem konsultacyjnym dla potrzeb leczenia trudnych przypadków klinicznych.

Intensyfikacja i podniesienie jakości badań na Uniwersytecie Warszawskim

W rezultacie intensyfikacji źródeł finansowania badań i wsparcia administracyjno-organizacyjnego aplikacji o przyznanie grantów badawczych zwiększyła się na UW zarówno liczba pozyskiwanych grantów, jak i liczba publikacji wyników prowadzonych badań w prestiżowych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

 • W wyniku ostatniej ewaluacji działalności naukowej dyscypliny naukowe uprawiane na Uniwersytecie Warszawskim uzyskały 8 kategorii A+, 4 kategorie A i cztery kategorie B+. W ten sposób Uniwersytet poprawił swoje kategorie i bardzo wyraźnie umocnił się na pozycji lidera w obszarze badań naukowych w Polsce.
 • W trakcie kadencji 2020-2024 Uniwersytet Warszawski uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie stosunki międzynarodowe oraz w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie etnologia i antropologia kulturowa.
 • Realizowaliśmy na UW program Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB). W ramach powyższego programu zaoferowaliśmy szerokie wsparcie badań naukowych. Program IDUB na UW został pozytywnie oceniony przez międzynarodowy komitet ekspertów w ramach ewaluacji śródokresowej. Program ten realizuje długoterminową strategię przekształcania UW w nowoczesny Uniwersytet oparty na badaniach naukowych, w których uczestniczą doświadczeni i młodzi badacze, w tym doktoranci i uzdolnieni studenci.
 • Zintensyfikowaliśmy program wsparcia działalności publikacyjnej pracowników i doktorantów, wspierając działalność Wydawnictw Uniwersyteckich, czasopism specjalistycznych i dofinansowując publikowanie w systemie Open Access.
 • Wspieramy efektywne wykorzystanie uniwersyteckiej infrastruktury badawczej poprzez tworzenie Core Facilities, finansowanie korpusu techników, dofinansowanie unowocześniania posiadanych urządzeń i zakupu nowego sprzętu.
 • W pierwszym półroczu 2024 uruchomimy w BUW nowe repozytorium Uniwersyteckie, które będzie archiwizować i udostępniać prace badaczy z UW. Repozytorium realizować będzie ideę publikowania w otwartym dostępie.
 • Utworzyliśmy na UW repozytorium danych badawczych, dostępne dla badaczy ze wszystkich dyscyplin, które połączone będzie z repozytorium prac badawczych w BUW.
 • Uruchomiliśmy oprogramowanie wspomagające ewaluację poziomu naukowego dyscyplin na UW, posłużyło ono do przeprowadzenia oceny stanu dyscyplin naukowych na naszej uczelni i wspomaga zarządzanie strategiczne badaniami naukowymi.
 • Powołaliśmy korpus Menedżerów Nauki, którzy wspomagają realizację badań naukowych w ramach priorytetowych obszarów badawczych.
 • Zorganizowaliśmy konkursy dot. badań nad COVID19, konkurs Zielony Uniwersytet Warszawski, przeprowadziliśmy pilotażową edycję konkursu na projekty dla rodziców (dla osób powracających do pracy naukowej po przerwie związanej z urodzeniem dziecka), a także konkurs na projekty wspólne z badaczami z Ukrainy.
 • Powołaliśmy Rektorski Zespół ds. Ewaluacji Działalności Naukowej, który monitoruje efektywność działalności publikacyjnej, wdrożeniowej i społeczno-ekonomicznej we wszystkich dyscyplinach naukowych.
Nauka_UW_162_©Uniwersytet_Warszawski_1
Nauka_UW_156_©Uniwersytet_Warszawski_1
15092021_SESJA_UW_DAY_1_web_size-252_1
Nauka_UW_112_©Uniwersytet_Warszawski_1
Nauka_UW_199_©Uniwersytet_Warszawski_1
Nauka_UW_007_©Uniwersytet_Warszawski_1
Nauka_UW_150_©Uniwersytet_Warszawski_1
Nauka_UW_072_©Uniwersytet_Warszawski_1
Nauka_UW_218_©Uniwersytet_Warszawski_1
Nauka_UW_066_©Uniwersytet_Warszawski_1

Poprawa pozycji międzynarodowej Uniwersytetu Warszawskiego – badawczej i dydaktycznej

Poprzez szereg podjętych działań Uniwersytet Warszawski staje się coraz bardziej atrakcyjnym partnerem dla najlepszych uczelni i instytucji badawczych w Europie i poza jej granicami. Świadczy o tym znaczący wzrost pozycji UW na liście Szanghajskiej oraz w rankingu QS i The Time Higher Education Ranking.

 • W roku 2022 Uniwersytet Warszawski uzyskał odnowienia wyróżnienia HR Excellence in Research. Możliwość posługiwania się logo HR Excellence in Research stanowi potwierdzenie, że uczelnia spełnia wymagania stawiane instytucjom w zakresie wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.
 • Bardzo intensywnie pracowaliśmy nad dalszym rozwojem naszego sojuszu 4EU+ w którym razem z siedmioma partnerami tworzymy Uniwersytet Europejski. W 2023 r. uzyskaliśmy dalsze finansowanie naszego projektu na kolejne cztery lata. Wspólnie z naszymi partnerami poszerzyliśmy płaszczyznę edukacyjną o płaszczyznę naukową. Utworzyliśmy fundusz badawczy, z którego finansowane są wspólne projekty badawcze oraz wizyty studyjne oraz wizyty gościnne naszych badaczy.
 • Intensywnie współdziałaliśmy, najpierw przy reaktywowaniu sojuszu CENTRAL, a następnie przy rozszerzaniu jego współpracy z uczelniami z Ukrainy, Gruzji, Mołdawii.
 • Uniwersytet Warszawski jest członkiem grupy CE7 zrzeszającej wiodące uniwersytety badawcze z Europy Wschodniej i Centralnej; grupa CE7 jest od września 2022 oficjalnym partnerem Ligi Europejskich Uniwersytetów Badawczych (LERU). Rektor UW objął na 12 miesięcy przewodnictwo CE7 w październiku 2022.
 • Realizowaliśmy program wsparcia dla osób składających wnioski w programach Unii Europejskiej, w szczególności badaczy ubiegających się o granty ERC. Badacze z UW są najliczniejszą grupą pośród polskich laureatów grantów ERC. W jesiennym rozdaniu grantów ERC Consolidator wszyscy czterej polscy laureaci wywodzili się z UW.
 • Z funduszy Inicjatywy Doskonałości IDUB wspieramy działalność biura Welcome Point, które pomaga rozwiązywać problemy obcokrajowców – studentów, doktorantów i badaczy wizytujących podejmujących działalność badawczą i edukacyjną na UW. Z tych funduszy finansujemy także wizyty mentoringowe na UW wybitnych badaczy z całego świata oraz pobyty polskich badaczy w wiodących zagranicznych instytucjach naukowych.
 • Współfinansujemy organizację międzynarodowych kongresów i konferencji naukowych na UW. Wspieramy także finansowo zagraniczne wyjazdy studyjne, konferencyjne oraz kwerendy biblioteczne i muzealne.
 • Zespół ds. analiz bibliometrycznych w Biurze Obsługi Badań monitoruje wyniki uzyskiwane przez UW w rankingach międzynarodowych i krajowych. Analizy wskazują na rosnącą pozycję UW, zwłaszcza w rankingach dyscyplinowych i dziedzinowych, np. QS World University Rankings: Sustainability 2024.
 • Jako partner instytucjonalny zorganizowaliśmy na UW w 2023 r. prestiżową konferencję międzynarodową Times Higher Education (THE)’s Europe Universities Summit 2023, zatytułowaną Beyond resilience: How European higher education is preparing for the future. Konferencja przyczyniła się do wzrostu rozpoznawalności UW na arenie międzynarodowej.
 • Podjęliśmy przygotowania do utworzenia przedstawicielstwa Uniwersytetu Warszawskiego w kooperacji z wybranymi uczelniami polskimi (m.in. AGH, Politechnika Poznańska) na Uniwersytecie Stanforda. Celem jest poszerzenie współpracy pomiędzy UW a Stanford University w zakresie wspólnie prowadzonych badań naukowych i dydaktyki oraz nawiązanie i wzmocnienie współpracy z firmami działającymi w Dolinie Krzemowej.

Wdrożenie współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z otoczeniem gospodarczym

Podjęliśmy działania zmierzające do zwiększenia roli Uniwersytetu Warszawskiego jako atrakcyjnego partnera biznesu i administracji publicznej, co przyniosło wymierne efekty. W latach 2020-2024 wzrosła liczba umów partnerstwa strategicznego, co skutkowało pozyskaniem dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na badania stosowane, studia zamawiane i zakup dodatkowej aparatury badawczej. Co równie istotne, zwiększone zostały także możliwości odbywania przez naszych studentów, studentki, doktorantów i doktorantki staży i praktyk w firmach partnerskich.

 • Zbudowaliśmy strategiczne partnerstwa rozwojowe z KGHM oraz PZU oraz rozszerzyliśmy dotychczasowe.
 • Nawiązaliśmy współpracę projektową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz Miastem Stołecznym Warszawa.
 • Nastąpiła dynamizacja kontaktów z absolwentami UW funkcjonującymi w administracji publicznej i otoczeniu gospodarczym.
 • Wspomagaliśmy współpracę naszych badaczy w otoczeniem gospodarczym. Tu największym naszym sukcesem jest założenie spółki spin-off ExploRNA Therapeutics kierowanej przez prof. Jacka Jemielitego i podpisanie umowy transakcyjnej z funduszem inwestycyjnym Black Forest Michała Sołowowa w celu realizacji programu badawczego dotyczącego wykorzystania mRNA do celów terapeutycznych. Podpisaliśmy razem z  Politechniką Warszawską i francuskim Międzynarodowym Instytutem Energii Jądrowej porozumienie o współpracy, dotyczące kształcenia studentów w zakresie energetyki jądrowej.
 • W 2021 roku powołaliśmy Platformę Zielonego Dialogu, która skupia się na współpracy z otoczeniem społecznym poprzez serię spotkań dwustronnych oraz tzw. Zielone Okrągłe Stoły. Te moderowane dyskusje z przedstawicielami kluczowych przedsiębiorstw stanowią istotny element współpracy Uczelni z gospodarką. W 2022 roku, szerokie forum specjalistów brało udział w spotkaniach, które dotyczyły „Eko-odpowiedzialnego konsumenta” oraz „Raportowania ESG: Reporting that matters”. Te debaty, z udziałem przedstawicieli biznesu oraz administracji państwowej i samorządowej uzupełniły akademicką perspektywę o praktyczne i interdyscyplinarne podejście.

Zwiększenie i dywersyfikacja przychodów Uniwersytetu Warszawskiego, poprawa efektywności wykorzystania przychodów i aktywów rzeczowych oraz wzrost zarobków pracowników

W kadencji 2020-2024 Uniwersytet Warszawski czynnie uczestniczył wspólnie z KRASP w licznych rozmowach z Ministerstwem Nauki, Ministerstwem Finansów, Prezesem Rady Ministrów w sprawach związanych z podwyżką płac dla nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników UW. W efekcie podniesiono płace o ponad 12%. Dbaliśmy o zwiększenie finansowania pozaalgorytmicznego na potrzeby UW. Środki pozaalgorytmiczne to środki finansowe pozyskane od instytucji budżetowych i pozabudżetowych ponad przyznane planowo subwencje oraz środki uzyskane m.in. z odpowiedniego inwestowania aktywów finansowych, różnego rodzaju opłaty oraz donacje podmiotów prywatnych. W rezultacie ich zwiększenia mogliśmy kilkukrotnie wypłacić wszystkim pracownikom UW dodatkowe świadczenia pieniężne na łączną kwotę ok 45 mln zł. W latach 2020-2023 ze środków pozaalgorytmicznych zasililiśmy jednostki uniwersyteckie dodatkową kwotą ok. 100 mln zł. W roku 2023 poszczególne dyscypliny naukowe, w zależności od uzyskanej kategorii, otrzymały ze środków pozaalgorytmicznych extra 19,5 mln zł. Część środków pozaalgorytmicznych mogliśmy także przeznaczyć na podniesienie stypendiów doktorskich i studenckich. Dzięki tym środkom mogliśmy także przyznać kilkaset nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne pracowniczkom i pracownikom UW. Nasze działania na rzecz poprawy sytuacji finansowej UW przyniosły dodatkowo m.in. następujące efekty:
 • W bardzo znaczącym stopniu poprawiliśmy realokację oraz zwiększenie efektywności wykorzystywania posiadanych środków finansowych oraz aktywów rzeczowych.
 • Uporządkowana została większość spraw dotyczących praw własności do gruntów i budynków.
 • Pozyskaliśmy ponad 60 mln zł dodatkowych środków na rozwój Wydziału Medycznego.
 • Pozyskaliśmy ponad 40 mln zł na remont obiektu hotelowego „Hera”.
 • Otrzymaliśmy skarbowe papiery wartościowe na podwyższenie kapitału zasadniczego uczelni o wartości nominalnej 10 mln zł na sfinansowanie rewitalizacji zabytkowych podziemi Pałacu Kazimierzowskiego.
 • Pozyskaliśmy zwiększenie subwencji dla Uniwersytetu Warszawskiego o kwotę 7 mln zł z przeznaczeniem na prace remontowo-rewitalizacyjne budynku Uniwersytetu Warszawskiego stanowiącego Obserwatorium Astronomiczne.
 • Zreorganizowaliśmy Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, aby komercjalizacja wyników badań prowadzonych na Uniwersytecie mogła być bardziej efektywna.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, pozyskaliśmy na lata 2024–2027 skarbowe papiery wartościowe na realizację Programu Wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016–2027” w łącznej wysokości 500 mln zł. Dotychczasowa kwota przeznaczona na realizację inwestycyjnego Programu Wieloletniego wynosiła ok. 414 mln zł.
 • Dokonaliśmy całkowitej przebudowy Domu Wypoczynkowego „Wrzos” w Kirach.
 • W roku 2023 pozyskaliśmy dodatkowo 190 mln zł z czego z przeznaczeniem na: remont Domu Pracownika Naukowego w wysokości 150 mln zł; dofinansowanie dodatkowych laboratoriów na Wydziale Biologii dla potrzeb Wydziału Medycznego; dofinansowanie Instytutu Informatyki w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji oraz dofinansowanie sportu akademickiego.

Wspieranie rozwoju pracowniczek, pracowników, doktorantek, doktorantów oraz studentek i studentów Uniwersytetu Warszawskiego

W tej kadencji przeprowadziliśmy cały szereg działań, których celem było podniesienie kwalifikacji nauczycielek i nauczycieli akademickich, pracowniczek i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, doktorantek i doktorantów oraz studentek i studentów. Zaliczyć do nich należy:

 • Działania rozwojowe dla pracowników, finansowanie ze środków ogólnouniwersyteckich studiów podyplomowych oraz organizowanych niestacjonarnie studiów I, II stopnia oraz studiów jednolitych.
 • Programy dedykowane, Akademię Dziekanów, Akademię Zarządzania Dydaktyką Akademicką, Akademię Liderów Nauki, Akademię Liderów Administracji, program Młodzi Dydaktycy. W sumie w okresie od 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2023 r. pracownikom dedykowanych było ponad 18 tys. miejsc szkoleniowych, w tym prawie 60% tych miejsc wykorzystanych zostało przez kobiety.
 • Program MBA dla kadry zarządzającej UW (szefowie jednostek podstawowych UW) i WIM.
 • Studia podyplomowe dla pracowników BUW;
 • Poszerzona została oferta o inne formy działań takich jak: doradztwo dotyczące rozwoju kariery naukowej, tutoring dydaktyczny dla doświadczonych dydaktyków, studia niestacjonarne i podyplomowe, coaching i mentoring.
 • Realizowane były programy dedykowane wybranym grupom pracowników: młodym badaczom i badaczkom, promotorom w szkołach doktorskich, kierownikom projektów badawczych.
 • Zrealizowany został program pilotażowy Program dla promotorów i promotorek rozpraw doktorskich w szkołach doktorskich przygotowanego z inicjatywy dyrektorów szkół doktorskich.
 • W celu poszerzenia możliwość korzystania ze zbiorów bibliotecznych dla wszystkich członków naszej społeczności Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie rozpoczęła pracę w trybie 24 godzinnym przez 7 dni w tygodniu.

Nowy akademik na Kampusie Służewiec.

20231116_Akademik_Sluzewiec_spotkanie_prasowe-97_1
20231116_Akademik_Sluzewiec_spotkanie_prasowe-51_1
20231116_Akademik_Sluzewiec_spotkanie_prasowe-55_1
20231116_Akademik_Sluzewiec_spotkanie_prasowe-97_1
20231116_Akademik_Sluzewiec_spotkanie_prasowe-51_1
20231116_Akademik_Sluzewiec_spotkanie_prasowe-55_1

Duży nacisk położyliśmy na sprawy socjalne i płacowe.

 • W czasie pandemii zorganizowaliśmy Uniwersytecki Punkt Szczepień w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
 • Przeprowadziliśmy kampanię promocyjną Ramię w Ramię promująca szczepienia przeciw COVID-19 wśród wszystkich członków społeczności Uniwersytetu.
 • Jako jedyna uczelnia w Polsce zwiększyliśmy na Uniwersytecie Warszawskim w październiku 2022 r. wartość minimalnego wynagrodzenia profesora z 6 750 do 7 210 zł.
 • Wprowadziliśmy wypłaty dodatkowych jednorazowych świadczeń socjalnych. W roku 2021, 2022 i 2023 pracownicy otrzymali tzw. bonus wakacyjny (1 100 lub 1 200 zł), a w grudniu 2022 r. dodatek świąteczny (1 000 zł).
 • 1 września 2023 r. wprowadziliśmy na Uczelni możliwość skorzystania z okazjonalnej pracy zdalnej.
 • Zrealizowaliśmy wiele projektów wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Sztandarowym przykładem jest tu projekt „Uniwersytet dla wszystkich – level up”, dzięki któremu udoskonalono istniejące i wypracowano nowatorskie rozwiązania na rzecz zwiększenia dostępności kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami na Uniwersytecie Warszawskim. Zakupiono specjalistyczny sprzęt, m.in.: 3 specjalistyczne busy do transportu osób studiujących z niepełnosprawnościami, podnośnik basenowy ułatwiający osobom niechodzącym korzystanie z basenu w Centrum Sportu i Rekreacji UW. Uruchomiono przy BON laboratorium map i modeli dotykowych. Podjęto także liczne działania likwidujące bariery architektoniczne.
 • Wspieraliśmy realizację programów antymobingowych, antydyskryminacyjnych i prorównościowych.
 • W 2021 r. utworzyliśmy ogólnouniwersyteckie Centrum Pomocy Psychologicznej UW, które oferuje wsparcie dla studentek, studentów, doktorantek, doktorantów oraz pracowniczek i pracowników naszej Uczelni, gdy znajdują się w kryzysie psychicznym, potrzebują wsparcia psychologicznego lub pomocy w adaptacji do nowych wyzwań.
 • Kontynuowaliśmy i rozwijaliśmy programy związane z przyznawaniem nagród dla wybitnych badaczy i dydaktyków.
 • Usprawniliśmy i zwiększyliśmy transparentność procedur awansu na stanowisko profesora uczelni. Powołaliśmy Komisję Rektorską ds. Zatrudniania na Stanowiska Profesorów na Uniwersytecie Warszawskim, w skład której weszli przedstawiciele wszystkich wydziałów. Od września 2020 do grudnia 2023 w drodze awansu wewnętrznego zatrudniono na stanowisku profesora uczelni 395 pracowników.
 • Wprowadziliśmy na Uczelni Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku „Kiry”

Wzmocniliśmy pozycję i rolę studentów i studentek, doktorantów i doktorantek oraz realizowaliśmy inicjatywy, których celem była poprawa ich warunków socjalnych:

 • Od 2020 roku podnieśliśmy o 25% stypendium naukowe dla studentów z 800 zł do 1000 zł,
 • Od 2020 roku podnieśliśmy o ponad 200% minimalne stypendium socjalne dla studentów z 350 zł do 864 zł, stypendium maksymalne zwiększyliśmy o przeszło 50% z 1150 zł do 1728 zł. Stypendium socjalne dla gorzej sytuowanych zwiększyliśmy o blisko 70% z 1350 zł do 2268 zł. Jako pierwsza uczelnia w Polsce zwiększyliśmy próg dochodowy uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne.
 • Uzyskaliśmy wykładnię organów skarbowych dotyczącą braku konieczności odprowadzania podatku dochodowego w przypadku zwolnień z opłat za studia I i II stopnia oraz studia jednolite magisterskie, czy zwolnień z opłat za studia doktoranckie jak również z opłat za studia podyplomowe, czy w końcu z opłat za postępowania nostryfikacyjne.
 • Wprowadziliśmy Stypendium na Start dla laureatów olimpiad przedmiotowych przyjętych na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia jednolite magisterskie, jak również dla wybitnych sportowców oraz dla doktorantów z najwyższymi wynikami w procesie rekrutacyjnym.
 • Realizujemy w ramach IDUB program wszechstronnego wsparcia działalności naukowej studentów i doktorantów przejawiający się m.in. w finansowaniu wyjazdów naukowych czy wsparciu stypendialnym.
 • W dalszym ciągu realizowaliśmy i zwieńczyliśmy program ZIP (Zintegrowany Program Rozwoju UW), jak również pozyskaliśmy i przeprowadziliśmy program DDU (Doskonałość Dydaktyczna Uczelni).
 • Uzyskaliśmy dodatkowe środki (2 mln zł) na przeprowadzenie zajęć wyrównujących dla studentów, którzy odbierali edukację licealną w czasach pandemii COVID.
 • Od wielu lat wspieramy działalność studenckich i doktoranckich organizacji naukowych tak przez przyznawanie dotacji celowych jak również za pośrednictwem środków przekazywanych przez Radę Konsultacyjną. Wsłuchując się w głos studentów zmodyfikowaliśmy rejestrację i organizację studenckiego ruchu naukowego oraz przekazaliśmy Parlamentowi Studentów kompetencję do uregulowania i zorganizowania nowej Rady, zastępującej Radę Konsultacyjną.
 • Dla najlepszych doktorantów przygotowaliśmy dodatkowe stypendia naukowe, które wspierają realizację nowatorskich rozpraw doktorskich oraz mobilność doktorantów.
 • Utworzyliśmy Funduszu Doskonałości Dydaktycznej, z którego każdego roku kwotą 3 mln zł wspieramy inicjatywy dydaktyczne w jednostkach organizujących i realizujących kształcenie.
 • Rozpoczęliśmy program corocznego doposażania przestrzeni socjalnych dla studentów w każdej jednostce, w której studenci odbywają zajęcia. Corocznie na ten cel wyasygnowana zostanie kwota w wysokości co najmniej 1 mln zł.
 • Ustawicznie remontujemy i modernizujemy domy studenckie. Od 2020 r. wyremontowano i wyposażono w nowe meble blisko 400 pokoi, unowocześniono większość kuchni, poprawiono i wyremontowano części sanitarne (w 2022 roku zakończona została rozbudowa Domu Studenckiego nr 5 na Służewcu, zmodernizowano tu 150 miejsc noclegowych). W 2021 roku zniesiono w akademikach pokoje trzyosobowe zastępując je jedno i dwuosobowymi. Na terenie wszystkich akademików wprowadzono darmowy Internet.
 • Kończymy budowę nowego Domu Studenta nr 7 na Służewcu, w którym przewidziane jest ponad 380 miejsc w pokojach jedno i dwuosobowych
 • Uruchomiliśmy przestrzeń doktorancką w BUW, dzięki czemu młodzi badacze zyskali miejsce do wygodnej pracy i odpoczynku.
 • Wspieramy zatrudnienie studentów i doktorantów na UW, w biurach centralnych pracę znalazło przeszło dwudziestu studentów i doktorantów.
 • Utworzyliśmy Centrum Symulacji Medycznych działające przy Wydziale Medycznym Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach którego studenci medycyny, jak również studenci innych kierunków, mogą nabywać praktyczne kompetencje w zakresie pierwszej pomocy i podstawowych czynności medycznych z zakresu ochrony zdrowia.
 • Uruchomiliśmy program Legia Akademicka, w ramach którego studenci mogą przejść ochotnicze szkolenie wojskowe w dwóch modułach – podoficerskiego i oficerskiego.
 • Rozwinęliśmy program współpracy w zakresie dydaktyki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, organizując między innymi wspólne szkoły letnie.
 • Rozpoczęliśmy program szerokich konsultacji i informowania studentów i doktorantów o różnych przedsięwzięciach akademickich wykorzystując do tego celu media społecznościowe oraz prowadząc spotkania na żywo z właściwymi prorektorami.
 • Podjęliśmy się opracowania dla wszystkich polskich uczelni założeń nakładki na system USOS w celu możliwości wskazywania tzw. danych preferowanych przez osoby w procesie tranzycji.

Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej w Urwitałcie

urwitałt dron (2 of 3)
600 (2)_1
a04
a02

Zrównoważony rozwój Uniwersytetu Warszawskiego przy intensyfikacji wykorzystania Planu Wieloletniego Rozwoju

Już w pierwszych tygodniach mijającej kadencji, w obliczu realnego zagrożenia utraty niewykorzystanych środków, podjęliśmy intensywne działania, których celem było po pierwsze, uzyskanie zgodny na wydłużenie realizacji Programu Wieloletniego do roku 2027, i po drugie, zintensyfikowanie realizacji inwestycji objętych tym programem. Obydwa cele udało się osiągnąć. Kolejnymi krokami było wprowadzenie systemu monitorowania i udostępniania wyników realizacji prac inwestycyjnych, uporządkowanie praw własności do działek, na których powstały i miały powstać inwestycje.  Pomimo trudności zewnętrznych (wojna w Ukrainie, pandemia, inflacja, brak materiałów budowalnych, recesja w sektorze budownictwa) zrealizowaliśmy projekt zgodnie z wcześniejszymi harmonogramami opracowanymi w fazie planowania.

 • W maju 2022 roku oddaliśmy do użytku nowy budynek UW przy ul. Dobrej 55, największej inwestycji Programu Wieloletniego.
 • W 2022 roku zakończona została rozbudowa Domu Studenckiego nr 5 na Służewcu. Zmodernizowano tu 150 miejsc noclegowych. Powstały także nowoczesne pomieszczenia dla Wydawnictw UW. Rozpoczęto prace przygotowawcze do przebudowy drugiego skrzydła DS 5. Powstanie tu kolejnych 150 miejsc noclegowych.
 • W listopadzie 2023 roku zakończyła się adaptacja poddasza Pałacu Kazimierzowskiego, dzięki której utworzyliśmy pomieszczenia na potrzeby spotkań, pracy indywidualnej oraz pracy czasowej, strefę relaksu z pomieszczeniami socjalnymi, pomieszczenie dla opiekuna z dzieckiem, pomieszczenia techniczne i sanitarne oraz przestrzenie komunikacji z elementami strefy wypoczynkowej i spotkań nieformalnych.
 • Dobiega końca przebudowa i modernizacja budynku Porektorskiego. Budynek zostanie oddany do użytku w marcu/kwietniu 2024 roku. Będzie on siedzibą Wydziału Orientalistycznego, Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce oraz muzeum Fryderyka Chopina.
 • W pierwszej połowie 2024 roku ukończona zostanie budowa budynku na kampusie Ochota, przeznaczonego na nową siedzibę Wydziału Psychologii i innych jednostek UW.
 • W 2024 roku do użytku oddamy Dom Studenta nr 7 na Kampusie Służewiec z ponad 380 miejscami noclegowymi.
 • W fazę realizacji weszła też budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4. Niebawem ogłoszony zostanie przetarg na Głównego Wykonawcę tej inwestycji.
 • Rozpoczęto prace projektowe nowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kampusie Ochota.
 • Rozpoczęły się prace zmierzające do remontu i modernizacji siedziby Wydziału Geologii. Wyłoniony został projektant przebudowy budynku przy ul. Żwirki i Wigury 93. Celem inwestycji jest dostosowanie budynku do wymagań stawianych przez aktualne przepisy techniczno-budowlane, w szczególności dostosowanie budynku do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych oraz pełne udostępnienie budynku dla osób z niepełnosprawnościami. W latach 2025-2027 będą prowadzone roboty budowlane.
MK_00573_1
Dobra 55, M.Każmierczak_7
Dobra 55, M. Kaźmierczak_6
Dobra 55, M. Kaźmierczak_3

W czasie kadencji rozpoczęliśmy proces unowocześniania i usprawniania procesów zarządczych na Uniwersytecie. Tu wymienić należy między innymi:

 • Gruntowną zmianę modelu organizacji biur centralnych odpowiedzialnych za dydaktykę akademicką. Powołaliśmy Centrum Wsparcia Dydaktyki integrujące sześć biur centralnych. Wprowadziliśmy transparenty podział zadań, przyspieszyliśmy i poprawiliśmy jakość obsługi studentów i studentek oraz doktorantów i doktorantek, jak również znacząco poprawiliśmy współpracę biur z jednostkami dydaktycznymi Uniwersytetu.
 • Zintensyfikowanie cyfryzacji procesów, przede wszystkim wprowadzenie elektronicznego obiegu faktur na całym Uniwersytecie, przygotowanie systemu do wprowadzenia w Polsce faktury elektronicznej, wprowadzenie w Biurze Spraw Pracowniczych oraz Biurze Spraw Socjalnych wniosków elektronicznych.
 • Wprowadzenie w lutym 2023 r. elektronicznego obiegu wniosków absencyjnych (urlopu wypoczynkowego, wniosku o przyznanie wolnego na opiekę nad dzieckiem w wieku do 14 lat oraz wniosek o przyznanie urlopu na żądanie), wprowadzenie we wrześniu 2023 możliwości wnioskowania o okazjonalną pracę zdalną.
 • Wprowadzenie, jako pierwsza uczelnia w Polsce, elektronicznego doręczania decyzji w ramach procesu rekrutacyjnego na studia prowadzonego na platformie IRK.
 • Umożliwienie podpisywania ślubowania studenckiego w systemie USOS.
 • Rezygnację z papierowych materiałów na Senat, udostępnienie senatorom tabletów, jako jedno z działań proekologicznych.
 • W ramach cyfryzacji Uniwersytetu Warszawskiego – realizację prac nad Platformą Zarządzania Wiedzą, która będzie dedykowanym systemem cyfrowym stanowiącym wewnątrz uniwersytecką bazę wiedzy.
 • W ramach cyfryzacji Uniwersytetu Warszawskiego – realizację prac nad Platformą Współpracy Dziekanatów, która będzie dedykowanym systemem cyfrowym stanowiącym repozytorium materiałów wykorzystywanych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych i wewnątrzzakładowych w sprawach studenckich, jak również forum wymiany informacji pomiędzy dziekanatami poszczególnych jednostek dydaktycznych.
 • W ramach cyfryzacji uczelni – przygotowanie przeglądarki danych dydaktycznych SAD (System Analizy Danych). Jest to narzędzie wspierające planowanie w zakresie organizacji kształcenia oraz optymalizację procesu dydaktycznego w odniesieniu do rekrutacji, toku studiów oraz losów absolwentów.
 • Do działań o charakterze strukturalnym należy także powołanie w Biurze Rektoratu Sekcji ds. Koordynacji Tłumaczeń. Sekcja wykonuje tłumaczenia tekstów administracyjnych dla biur centralnych oraz wydziałów i innych jednostek Uczelni.
 • Powołanie Komisji Rektorskiej ds. Monitorowania Wdrażania Postanowień Statutu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024.

Poprawa sytuacji absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego na rynku pracy

Zawsze byłem zdania, że budowanie więzi z Uniwersytetem jest procesem, który rozpoczyna się na długo przed złożeniem dokumentów w procesie rekrutacyjnym na studia i trwa niejednokrotnie przez całe życie. Z tego powodu myślenie o przyszłych absolwentach Uniwersytetu Warszawskiego musi rozpocząć się na etapie projektowania koncepcji kształcenia czy układania programów studiów. Kierując się tymi zasadami podjęliśmy szereg działań i inicjatyw. Wymienić tu należy m.in.:

 • Podpisaliśmy porozumienia z wiodącymi pracodawcami w celu umożliwienia odbywania praktyk studenckich i doktoranckich oraz staży.
 • Podjęliśmy działania określone w programach ZIP oraz IDUB, dzięki którym od 2020 r. uchwalono i uruchomiono kilkanaście wysokospecjalistycznych programów studiów w języku angielskim.
 • Powołaliśmy uniwersytecki zespół ds. zagranicznych studiów wspólnych i programów podwójnego lub wielokrotnego dyplomu, który pomaga jednostkom uniwersyteckim w tworzeniu nowych studiów o charakterze międzynarodowym (m.in. opracowuje ścieżki administracyjne dla podwójnych/wielokrotnych dyplomów, wspiera przy składaniu wniosków o Erasmus Mundus Joint Masters, wspiera przy składaniu wniosków o Erasmus Mundus Design Measures, wspiera w rozmowach m.in. z MEiN, OPI, Narodową Agencją Programu Erasmus+, FRSE oraz innymi uczelniami ws. procedur dotyczących prowadzenia studiów wspólnych w Polsce itp.).
 • Zgłosiliśmy Uniwersytet Warszawski do programu 1.5 FERS, w ramach którego uczelnie będą realizować kompleksowe działania na kierunkach studiów kształcących na potrzeby wybranych branż o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju gospodarki. Uniwersytet zaproponował dostosowanie do tego projektu lub utworzenie blisko 40 kierunków studiów.
 • Prowadziliśmy projekty Polish Plus oraz Foundation Year rozwijając współpracę międzynarodową i umożliwiając studentom zagranicznym poznanie języka polskiego i studiowanie w Polsce.
 • Podjęliśmy starania zmierzające do silniejszej promocji inicjatyw biznesowych absolwentów UW m.in. przez podniesienie rangi Konkursu Przedsiębiorca Roku UW oraz nadanie konkursowi nowej formuły.
 • Po raz pierwszy zorganizowaliśmy promocję Uniwersytetu Warszawskiego na targach wyższych uczelni zorganizowanych dla Polonii Amerykańskiej w Nowym Jorku.
 • Wspieraliśmy procesy uzyskiwania akredytacji dla Wydziałów UW oraz akredytacji dla kierunków studiów tak o charakterze krajowym, jak i międzynarodowym.
 • Przyjęliśmy w 2021 r. nowy regulamin studiów podyplomowych, porządkujący i strukturyzujący dydaktykę uniwersytecką w ramach kształcenia podyplomowego.
 • Uruchomiliśmy we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego dwa kierunki międzywydziałowych studiów podyplomowych dla nauczycieli i dyrektorów zatytułowane: „Skuteczne zarządzanie współczesną jednostką oświatową” oraz „Szkoła wobec nowych wyzwań – perspektywa nauczyciela”.

Inne inicjatywy

Przeprowadziliśmy także wiele innych działań, które wykraczają poza zakres przewidziany moim programem wyborczym na lata 2020-2024. Należą do nich m.in.:

 • powołanie Sztabu Kryzysowego ds. Ukrainy i przygotowanie programu Solidarni z Ukrainą (obejmującego pomoc socjalną, pomoc prawną, pomoc psychologiczną, tłumaczenia na język ukraiński, działania edukacyjne, wsparcie akademickie dotyczące zatrudnienia studentów, doktorantów i badaczy z Ukrainy), podjęliśmy się opracowania i prowadzenia ogólnopolskiego portalu rekrutacyjnego dla studentów z Ukrainy (IRK Ukraina), przygotowaliśmy kompleksową ofertę dla osób, które opuściły Ukrainę na skutek wojny (kilka tysięcy miejsc na studiach, miejsca w akademikach, etaty dla pracowników naukowych, program wizyt badawczych dla studentów i badaczy z Ukrainy).
 • Funkcjonowanie uczelni w czasie COVIDu: Uniwersytet Warszawski bardzo sprawnie przeszedł na tryb zdalnego nauczania, także dzięki sprawnemu opracowaniu ogólnych zasad, na podstawie których odbywało się kształcenie online. Po zakończeniu pandemii równie sprawnie udało się powrócić do kształcenia w trybie stacjonarnym, zachowując jednak narzędzia umożliwiające posiłkowe korzystanie z trybu zdalnego. Analogicznie, dzięki odpowiednim regulacjom narzędzia do komunikowania się na odległość były i są wykorzystywane w procedowaniu organów i ciał kolegialnych Uniwersytetu.
 • Strategia UW: Doskonałość i rozwój – cele dla Uniwersytetu Warszawskiego. W czerwcu 2023 roku została przyjęta przez Radę Uczelni, a następnie uchwalona przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego, Strategia rozwoju na lata 2023- Strategia ta określa strategiczne kierunki rozwoju i sposób funkcjonowania Uczelni na nadchodzące lata. W Strategii przedstawiliśmy wielowymiarowość celów, uwzględniając ponadczasowe procesy wobec nowych wyzwań współczesnej i nowoczesnej Uczelni. Przy opracowaniu Strategii UW wybraliśmy model partycypacyjny, który pozwoli współtworzyć jej przyszłość, rozwijać i utrwalać wartości dobra wspólnego oraz postawy zaangażowania. Bardzo ważne jest dla mnie to, aby Uniwersytet Warszawski był przykładem uczelni myślącej wspólnotowo, pozostającej jednocześnie w ścisłej relacji z otoczeniem. Takie zasady współzarządzania są wyrazem społecznej odpowiedzialności. Konsultacje ze społecznością akademicką drogi rozwoju Uniwersytetu umożliwiły wskazanie w Strategii priorytetowych celów strategicznych i operacyjnych na kolejnych 10 lat. Cele zostały osadzone w czterech filarach działalności Uczelni: wszechstronne kształcenie, doskonałość badawcza, odpowiedzialne zarządzanie uczelnią oraz rozwój infrastruktury, przyjazne i aktywizujące środowisko pracy. Cele zostały ułożone według najważniejszych kontekstów wynikających z bieżących wyzwań i szans Uniwersytetu obejmujących: wpływ na społeczeństwo, odpowiedzialność i procesy wewnętrzne, cyfryzację, budowanie wspólnoty oraz umiędzynarodowienie. 
 • Znaczące uproszczenie i uelastycznienie systemu rekrutacji na studia na Uniwersytecie Warszawskim. Jednostki UW uzyskały możliwość wyznaczania dodatkowych terminów rekrutacyjnych, jak również modyfikacji w zakresie kalendarza rekrutacji.
 • Podjęcie licznych działań sprzyjających decentralizacji i upodmiotowieniu jednostek uniwersyteckich. Dzięki temu usprawniliśmy system wydawania dyplomów ukończenia studiów, gdyż uprawnienie do podpisywania dyplomów uzyskali Kierownicy Jednostek Organizacyjnych (zasadniczo Dziekani), jak również Kierownicy Jednostek Dydaktycznych (zasadniczo Prodziekani ds. studenckich), analogicznie umożliwiliśmy KJD wydawanie decyzji w przypadku zwolnień studentów obcokrajowców z opłat za studia. KJD uzyskali również uprawnienie do zaliczania zajęć z wychowania fizycznego jak również uznawania certyfikatów językowych.
 • Finalizacja prac nad raportem Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, którego przygotowywanie było istotnym elementem Strategii UW na lata 2023- Uniwersytet Warszawski jako najlepsza i największa uczelnia w Polsce wysoko ceni sobie społeczną rolę, jaka wynika z misji Uczelni. Pozycja lidera wśród krajowych ośrodków akademickich zobowiązuje nas do utrzymania roli silnego centrum nowych idei, krzewienia obywatelskich postaw, odpowiedzialności przed społeczeństwem za dobre nauczanie i prowadzenie badań tak, aby miały one przełożenie na jakość życia ludzi i ochronę środowiska naturalnego. Wszystkie te wartości są mocno zakorzenione w czterech fundamentalnych rolach uniwersytetu: edukacji, badaniach, współpracy z otoczeniem oraz roli uczelni, jako miejsca pracy. W raporcie określamy strategiczny wymiar społecznej odpowiedzialności UW.
 • Wspieranie kultury i sztuki, które na uczelni odgrywają fundamentalną rolę, stanowiąc o istocie społeczności akademickiej. Dlatego wzmacnialiśmy działalność oraz działania promujące nasze zespoły artystyczne: Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, Zespół Pieśni i Tańca „Warszawianka”, Teatr Hybrydy Uniwersytetu Warszawskiego. Działalność zespołów artystycznych nie tylko rozwija talenty artystyczne studentów, ale także buduje wspólnotę, integrującą społeczność UW. Zespoły artystyczne tworzą unikalną atmosferę kreatywności, współpracy i wspólnoty, przyczyniając się istotnie do wzbogacenia życia kulturalnego i społecznego na uczelni. Dlatego też chcemy, aby integralnym elementem programu artystycznego obchodów Święta Uniwersytetu Warszawskiego były występy naszych artystów.
 • W programie wyborczym w 2020 roku podkreślałem, że aby Uniwersytet Warszawski mógł sprostać wyzwaniom współczesnego świata, konieczne jest połączenie wizji z umiejętnością adekwatnych odpowiedzi na pojawiające się nowe możliwości i zagrożenia. Dlatego też zainicjowałem program Zielony Uniwersytet. Już teraz Uniwersytet Warszawski jest liderem w dziedzinie działań proekologicznych. To jednak dopiero początek drogi w kierunku zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i klimatu. W październiku 2021 powołałem interdyscyplinarny Zespół Rektorski ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego oraz, pierwszego w Polsce, Pełnomocnika rektora ds. środowiska i zrównoważonego rozwoju. Głównym zadaniem Zespołu jest realizacja Agendy na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju. Także w październiku 2021 r. Uniwersytet Warszawski, jako pierwsza uczelnia w Polsce przyłączyła się do wspieranej przez Organizację Narodów Zjednoczonych inicjatywy Race to Zero, deklarując podjęcie natychmiastowych działań w celu zmniejszenia o połowę emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku i osiągnięcie neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r.
 • Mój pomysł stworzenia Smart University przerodził się m.in. w uruchomiony w 2021 r. program Inteligentny Zielony Uniwersytet, którego celem jest wdrażanie założeń „Agendy na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju” oraz tworzenie bardziej przyjaznej dla ludzi i środowiska przestrzeni i infrastruktury uniwersyteckiej. Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy szkolenia prośrodowiskowe oraz wydarzenie Drugie życie przedmiotów, utworzyliśmy jadłodzielnię na terenie Uczelni, organizujemy szkolenia dla kucharzy stołówek promując zieloną żywność i wprowadzając wielorazowe pojemniki, aby ograniczyć plastikowe opakowania. Propagujemy korzystanie z rowerów poprzez mapowanie tras rowerowych oraz tworzenie miejsc parkingowych dla rowerów. Stołówka uniwersytecka rozpoczęła akcję Zielone Poniedziałki, oferując jedno wegańskie danie na początku tygodnia. Od semestru letniego 2024 planowane są codzienne pełnowartościowe posiłki roślinne.
 • Rozpoczęliśmy pracę nad konsolidacją interdyscyplinarności studiów i badań medycznych z nowoczesnymi programami badań i nauczania: na wydziałach nauk ścisłych i przyrodniczych w zakresie podstawowego kształcenia lekarzy i prowadzonych badań medycznych oraz w zakresie humanizacji medycyny z naukami humanistycznymi, w zakresie zaś organizacyjnym, regulacyjnym oraz efektywności zarządzania i finansowania- z naukami społecznymi.
Explore
Drag